Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr V/21/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jutrosin

UCHWAŁA Nr V/21/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jutrosin

Numer uchwały: 21
Numer sesji: 5
Rok: 2011

UCHWAŁA
Nr V/21/2011

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 28 marca 2011 roku

w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Jutrosin
________________________________________________________________

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym /tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty /Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm./ – Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1

Świadczenia udzielane w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Jutrosin w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, realizowane są bezpłatnie w zakresie 5 godzin dziennie.

§ 2

Świadczenia opiekuńczo-wychowawcze udzielane przez przedszkola samorządowe w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie są płatne i obejmują w szczególności:

1. Gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka,
2. Gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem,
3. Zajęcia plastyczne i teatralne rozwijające uzdolnienia dzieci
4. Gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój motoryczny dziecka,
5. Zajęcia i zabawy tematyczne wspomagający rozwój emocjonalny i społeczny
dziecka.

§ 3

1. Ustala się odpłatność rodziców /opiekunów prawnych/ dziecka za świadczenia opiekuńczo- wychowawcze, o których mowa w § 2 w wysokości 1,00 zł za każdą godzinę realizowanych z dzieckiem świadczeń.

2. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest jako iloczyn: stawki godzinowej, o której mowa w ust. 1, deklarowanej przez rodziców / opiekunów prawnych/, liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas określony w § 1 oraz liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu.

3. Koszt jednostkowy za każdą godzinę korzystania dziecka ze świadczeń i usług, o których mowa w § 2, będzie waloryzowany z dniem 01 września każdego roku, począwszy od 01 września 2012 roku o wskaźnik równy realnemu wzrostowi przeciętnego wynagrodzenia w
poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 4

Opłata, o której mowa w § 3 ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywania oraz kosztów zajęć
dodatkowych, realizowanych przez podmioty inne niż przedszkole.

§ 5

Rodzice / opiekunowie prawni/ w karcie zgłoszenia dzieci do przedszkola, deklarują dzienną
liczbę korzystania w danym roku szkolnym przez dziecko ze świadczeń opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w § 2.

§ 6

W przypadku gdy dwoje lub więcej dzieci z rodziny uczęszcza do tego samego przedszkola,
za drugie dziecko rodzice /opiekunowie prawni/ uiszczają opłatę w wysokości 50 % kwoty wymienionej w § 3 ust. 2, natomiast trzecie i następne dziecko jest zwolnione z opłaty.

§ 7

Upoważnia się Dyrektorów przedszkoli samorządowych do podejmowania w indywidualnie uzasadnionych przypadkach oraz na podstawie opracowanego regulaminu, decyzji w sprawie całościowego lub częściowego zwolnienia z opłat określonych w § 3 ust. 2.

§ 8

Traci moc Uchwała Nr XIX/109/2000 z dnia 05 grudnia 2000 roku w sprawie wprowadzenia opłat za pobyt w przedszkolu.

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2011 roku.


                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                   Stanisław Janiak
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2011-04-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-04-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu