Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół 4/2011 z IV SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 27 stycznia 2011r., o godz. 13:00 w sali MGOK w Jutrosinie

Protokół 4/2011 z IV SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 27 stycznia 2011r., o godz. 13:00 w sali MGOK w Jutrosinie

Numer dokumentu: 4
Rok: 2011

PROTOKÓŁ 4/2011

z IV SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 27 stycznia 2011r., o godz. 13:00
w sali MGOK w Jutrosinie


Obecni na Sesji Radni:

1. Barteczka Mirosław
2. Bartkowiak Natalia
3. Hauza Adam
4. Jakubowski Marian
5. Janiak Stanisław
6. Kalka Walerian
7. Kapała Anna
8. Kozica Marek
9. Machowicz Janina
10. May Jakub
11. Mikołajewski Ireneusz
12. Samol Szczepan
13. Stróżyński Łucjan
14. Wybierała Piotr
15. Zuziak Józef


Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1,2 do protokołu.


Otwarcia IV Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie – Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych gości, Kierownika Rewiru Dzielnicowych – Pana Pawła Jernasia, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza, Panią Skarbnik oraz Pana Sekretarza.
Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy pełen skład Radnych, jest ona zatem władna obradować i podejmować w pełni prawomocne uchwały.
Przewodniczący przedstawił porządek obrad sesji.

Porządek obrad Sesji:

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.
3. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2011-2021 według następującego porządku:
• przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2011-2021 przez Burmistrza Miasta i Gminy
• przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Zespołu w Lesznie o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin;
• wyrażenie stanowiska przez Burmistrza do wniosków zawartych w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Zespołu w Lesznie
• głosowanie nad uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2011-2021
4. Uchwalenie Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2011 według następującego porządku:
• przedstawienie projektu budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2011 przez Burmistrza Miasta i Gminy;
• przedstawienie opinii do projektu budżetu przez Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej;
• przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Zespołu w Lesznie o projekcie budżetu;
• stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w sprawie przedstawionych opinii i wniosków;
• zgłaszanie poprawek, dyskusja oraz głosowanie poprawek do projektu budżetu;
• głosowanie nad uchwałą w sprawie Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2011.
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały o podatkach i opłatach lokalnych na rok 2011.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Jutrosinie na rok 2011.
9. Interpelacje i zapytania
10. Wolne głosy i wnioski
11. Zakończenie obrad.

Porządek obrad Rada przyjęła bez sprzeciwu.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

W związku z tym, że do protokołu z Sesji nie zgłoszono żadnych uwag – powyższy protokół przyjęto bez odczytywania. Jest on do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy Sesjami.

- podpisaliśmy umowę na kanalizację w Dubinie;
- został ogłoszony przetarg na „Odnowę wsi Jeziora”;
- odbyła się narada sołtysów (ustaliliśmy terminy zebrań sołeckich);
- miały miejsca zapisy na wymianę gruntów w Jutrosinie;
- odbyły się uroczystości związane z obchodami 90 rocznicy przyłączenia Powiatu Rawickiego do Polski;
- udział w naradzie wójtów i burmistrzów;
- udział w posiedzeniach Komisji Stałych Rady.

Brak pytań dla Pana Burmistrza.

Ad. 3
Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2011-2021 według następującego porządku:

przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2011-2021 przez Burmistrza Miasta i Gminy

W uchwalanej Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2011-2021 nastąpiły zmiany w porównaniu z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej przedłożonej Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Miejskiej w Jutrosinie.
W załączniku nr 1 wprowadzono zmiany według uchwały budżetowej na rok 2011. Zmiany te miały wpływ na planowany poziom zadłużenia oraz planowane rozchody z tytułu rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych.
W roku 2011 zwiększono spłaty rat kapitałowych o kwotę 600.000,00 (dotyczy pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu). W roku 2011 zmniejszono planowane przychody z tytułu emisji obligacji o kwotę 600.000,00 zł. Zmiany te powodują zmniejszenie poziomu kwoty długu w prognozowanych latach oraz zmniejszenie spłaty rat kapitałowych.
W załączniku nr 2 wprowadzono zmiany odnośnie zadania pn. „dokumentacja techniczna i budowa drogi gminnej Pawłowo-Ochłoda”. Zmieniono zakres planowanych prac odnośnie w/w zadania i zmieniono nazwę na „modernizacja drogi gminnej Pawłowo Ochłoda”. Planowano wydatki na lata 2012 w kwocie 1.000.000,00 zł. i 2013 w kwocie 1.860.000,00 zł. Po zmianie realizację tej inwestycji zaplanowano na lata 2011-2012. Planowane wydatki na rok 2011 – 400.000,00 zł. i rok 2012 – 400.000,00 zł.

Inwestycje zaplanowane na rok 2011 zostały przedstawione w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2011. Na wydatki majątkowe w roku 2011 przewidziano ogółem kwotę 5.590.383,00 zł. ( w tym wydatki jednoroczne i kończące się w roku 2011 w kwocie 3.892.223,00 zł. oraz przedsięwzięcia zawarte w załączniku nr 2 WPF, w kwocie 1.698.160,00 zł.).
Na rok 2012 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie ogółem 4.178.160,00 zł i realizację następujących zadań:
- budowa stacji uzdatniania wody w Szymonkach, zaplanowano na ten cel kwotę 766.000,00 zł; w tym: środki UE – 470.902,00 zł i środki własne – 295.098,00 zł. Kontynuacja prac i planowane zakończenie zadania ( inwestycja realizowana w latach 2010 – 2012);
-budowa instalacji solarno wiatrowej do zasilania oświetlenia drogowego w miejscowościach Szkaradowo, Nowy Sielec, Domaradzice, Grąbkowo, Rogożewo; zaplanowano na ten cel kwotę 400.000,00 zł; w tym: środki UE – 235.663,00 zł i środki własne – 164.337,00 zł. Dokumentacja techniczna została sfinansowana w roku 2010. Podpisano umowę na dofinansowanie tego projektu ze środków UE. (inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2010 i 2012);
- modernizacja drogi gminnej Pawłowo Ochłoda, zaplanowano na ten cel, na rok 2012 kwotę 400.000,00 zł (zmieniono zakres prac tej inwestycji, wcześniej planowano wydatki w kwocie 1.000.000,00). Zmiany dokonano z powodu braku możliwości pozyskania dofinansowania tego zadania;
- odnowa wsi Janowo; zaplanowano na ten cel kwotę 332.000,00 zł. Dokumentacja techniczna została sfinansowana w roku 2010. Złożono wniosek o dofinansowanie tej inwestycji ze środków UE ( inwestycja zaplanowana na lata 2010 i 2012);
- odnowa wsi Dubin; zaplanowano na ten cel kwotę 567.000,00 zł. Dokumentacja techniczna została sfinansowana w roku 2010. Złożono wniosek o dofinansowanie tej inwestycji ze środków UE ( inwestycja zaplanowana na lata 2010 i 2012);
- kształtowanie centrum wsi Szkaradowo; zaplanowano na ten cel kwotę 997.000,00 zł. Dokumentacja techniczna została sfinansowana w roku 2010. Złożono wniosek o dofinansowanie tej inwestycji ze środków UE ( inwestycja zaplanowana na lata 2010 i 2012);
- budowa kanalizacji sanitarnej Śląskowo – Domaradzice; zaplanowano na ten cel, na rok 2012 kwotę 70.000,00 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji technicznej dla tej inwestycji ( realizacja zadania zaplanowana na lata 2012 – 2013);
- budowa bezprzewodowej sieci w Gminie; zaplanowano na ten cel tak jak w roku poprzednim udział Gminy Jutrosin, w formie dotacji do Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 4.160,00 zł – za 10 gospodarstw domowych x 415,93 zł ( zadanie zaplanowane na lata 2011 – 2013);
- projekt i budowa oświetleń wsi Dubin, Bartoszewice, zaplanowano na ten cel kwotę 42.000,00 zł. W roku 2009 poniesiono koszty w kwocie 8.000,00 zł (zadanie zaplanowano na lata 2009, 2012);
- Zadania o charakterze majątkowym jednoroczne; przewidziano na ten cel kwotę 600.000,00 zł.

Na rok 2013 zaprojektowano wydatki majątkowe w kwocie ogółem 5.364.160,00 zł i realizację następujących zadań:
- budowa kanalizacji sanitarnej Śląskowo – Domaradzice; zaplanowano na ten cel kwotę 3.500.000,00 zł. Przewiduje się na ten rok wykonanie prac budowlanych, jednak realizacja tego zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania; w przeciwnym razie Gmina odstąpi od realizacji tej inwestycji;
- budowa bezprzewodowej sieci w Gminie; zaplanowano na ten cel, tak jak w latach poprzednich kwotę 4.160,00 zł, jako dotację do Urzędu Marszałkowskiego;
- zadania o charakterze majątkowym jednoroczne; przewidziano na ten cel kwotę 1.860.000,00 zł.

W roku 2014 przewidziano na wydatki majątkowe kwotę ogółem 2.645.491,00 zł i do realizacji następujące zadania:
- budowa obiektów sportowych – Szkaradowo; zaplanowano na ten cel kwotę 2.000.000,00 zł. Pierwsze starania o realizację tej inwestycji poczyniono od roku 2005. Dokumentacja projektowa przewidziana jest do wykonania w roku 2011. Realizacja tego zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania tej inwestycji (zadanie zaplanowano w latach 2005-2015);
- zadania o charakterze majątkowym jednoroczne; przewidziano na ten cel kwotę 645.491,00 zł.

W roku 2015 przewidziano na wydatki majątkowe kwotę ogółem 2.350.000,00 zł i do realizacji następujące zadanie:
- budowa obiektów sportowych – Szkaradowo; zaplanowano na ten cel kwotę 1.950.000,00 zł; kontynuacja prac rozpoczętych w roku 2014.
- zadania o charakterze majątkowym jednoroczne; przewidziano na ten cel kwotę 400.000,00 zł.

W roku 2016 przewidziano na wydatki majątkowe kwotę ogółem 1.916.500,00 zł i do realizacji następujące zadanie:
- projekt i modernizacja ul Wrocławskiej; zaplanowano na ten cel kwotę 1.016.500,00 zł. Pierwsze starania o realizację i wydatki z tym związane poczyniono od roku 2008. Realizacja tego zadania zaplanowana jest na rok 2016.
- zadania o charakterze majątkowym jednoroczne; przewidziano na ten cel kwotę 900.000,00 zł.

Przewodniczący Rady zwrócił się do Przewodniczących Komisji Stałych Rady o wyrażenie stanowiska do przedstawionego projektu.

- komisja rewizyjna – opinia pozytywna,
Pan M. Jakubowski (członek komisji rewizyjnej) – wnioskował o ujęcie w planie skanalizowania ulicy Wrocławskiej oraz Garncarskiej, natomiast pani Natalia Bartkowiak (przewodnicząca komisji rewizyjnej) – oczyszczenie rowu deszczowego znajdującego się w Dubinie.
- komisja oświaty, zdrowia, kultury i sportu – opinia pozytywna;
- komisja rolnictwa i ochrony środowiska – opinia pozytywna;
- komisja budżetu i rozwoju gospodarczego – opinia pozytywna.

przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Zespołu w Lesznie o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin

Głos zajęła Pani Skarbnik – Grażyna Niedbała. Przedstawiła Uchwałę Nr SO-0952/II/35/9/2010/Ln Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jutrosin. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem Nr 11/2009 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 lipca 2009r. działając na podstawie art. 13 pkt 12 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 ze zmianami), po rozpoznaniu wyraża o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Jutrosin opinię pozytywną.
wyrażenie stanowiska przez Burmistrza do wniosków zawartych w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Zespołu w Lesznie

brak wniosków

głosowanie nad uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2011-2021

Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję – zatem uchwała Nr IV/10/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2011-2021 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 4
Uchwalenie Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2011 według następującego porządku:

przedstawienie projektu budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2011 przez Burmistrza Miasta i Gminy

Głos zajął Pan Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek. W uchwalanym budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na 2011 rok nastąpiły zmiany w porównaniu z projektem uchwały budżetowej przedłożonej Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Miejskiej. Uwzględniono uwagi zawarte w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i wprowadzono wskazane zmiany.

W Planie dochodów, wprowadzono następujące zmiany:
- zwiększono dochody o kwotę 2.353.000,00 zł. jako dofinansowanie w ramach III Priorytetu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 do projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dubin”;
- zwiększono dochody o kwotę 200,00 zł. jako darowiznę dla przedszkola;
- zwiększono dochody o kwotę 20.300,00 zł. jako dotację celową na realizację programu pomoc państwa w zakresie dożywiania;
- zwiększono dochody o kwotę 37.500,00 zł. jako darowiznę dla szkół na wypłatę stypendiów.

W Planie wydatków, wprowadzono następujące zmiany:
- zrezygnowano z realizacji inwestycji „centrum kulturalno-rekreacyjne wsi Śląskowo – słoneczna kraina, ze względu na brak możliwości pozyskania dofinansowania tego zadania;
- zwiększono wydatki o kwotę 400.000,00 zł. na modernizację drogi gminnej - Pawłowo-Ochłoda;
- zwiększono wydatki o kwotę 50.000,00 zł. na wykup gruntów na poszerzenie zasobów gminy;
- zwiększono wydatki o kwotę 8.000,00 zł. na zakup kserokopiarki dla UMiG;
- zwiększono wydatki o kwotę 151.246,00 zł. – zwrot udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, w projekcie uchwały budżetowej środki te zaplanowano w rezerwie celowej;
- zwiększenie rezerwy na zarządzanie kryzysowe o kwotę 1.700,00 zł. oraz zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 7.300,00 zł.;
- zwiększenie wydatków o kwotę 645.000,00 zł. na budowę boiska sportowego ORLIK w Jutrosinie.

Ustala się dochody budżetu na rok 2011 w wysokości 20.885.369,00 zł. z tego dochody bieżące w kwocie 18.279.191,00 zł., a dochody majątkowe w kwocie 2.606.178,00 zł. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w wysokości 23.725.565,00 zł. z tego wydatki bieżące w wysokości 18.135.182,00 zł., a wydatki majątkowe w wysokości 5.590.383,00 zł.
Dalej na:
- rolnictwo i łowiectwo przeznacza się kwotę 1.271.651,00 zł.;
- transport i łączność – 1.568.118,00 zł.;
- gospodarkę mieszkaniową – 330.000,00 zł.;
- administrację publiczną – 1.666.189,00 zł.;
- promocję jednostek samorządu terytorialnego – 7.000,00 zł.;
- pozostała działalność – 268.045,00 zł.;
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.152,00 zł.;
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 113.207,00 zł.
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 18.800,00 zł.;
- obsługę długu publicznego – 321.000,00 zł.;
- oświatę i wychowanie – 9.776.515,00 zł.;
- ochronę zdrowia – 130.000,00 zł.;
- pomoc społeczną – 3.320.024,00 zł.;
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 26.656,00 zł.;
- edukacyjną opiekę wychowawczą – 250.902,00 zł.
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 1.973.639,00 zł.;
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 921.666,00 zł.;
- kulturę fizyczną i sport – 1.801.600,00 zł.

Wydatki majątkowe realizowane do roku 2011:
- budowa drogi gminnej – osiedle Jutrosin;
- budowa boiska sportowego w Jutrosinie (ORLIK);
- odnowa wsi Rogożewo;
- odnowa wsi Domaradzice;
- odnowa wsi Bielawy – barwna estetyczna przystań leśna;
- zakup elementów na place zabaw;
- wykup gruntów na poszerzenie zasobów gminy.

Na koniec Burmistrz zwrócił się do Rady o zaakceptowanie projektu budżetu i przegłosowanie. Szczegóły budżetu znajdują się do wglądu w Sekretariacie Urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Jutrosin. Projekt budżetu został przedłożony Przewodniczącemu Rady, który to niezwłocznie przekazał go Radnym do rozpatrzenia na Komisjach Stałych Rady.

Na posiedzeniach Komisji omawiano szczegóły projektu budżetu.

Przewodniczący podziękował Burmistrzowi za przedstawienie projektu budżetu.

przedstawienie opinii do projektu budżetu przez Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej:

Przewodniczący poprosił przewodniczących Komisji Stałych Rady o przedłożenie opinii do projektu budżetu :

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – opinia pozytywna;
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – opinia pozytywna;
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska – opinia pozytywna;
Komisja Rewizyjna – opinia pozytywna.

Brak pytań ze strony Radnych.


Przewodniczący wszystkich komisji stałych wyrazili opinię pozytywną do projektu budżetu.

przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – Zespołu w Lesznie
o projekcie budżetu.

Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła Uchwałę Nr SO-0952/I/35/9/2010/Ln Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jutrosin. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem Nr 11/2009 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 lipca 2009r. działając na podstawie art. 13 pkt 3 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 ze zmianami), wyraża o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jutrosin na 2011 rok opinię pozytywną.

stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin w sprawie przedstawionych opinii i wniosków

Brak wniosków, przedstawione opinie są opiniami pozytywnymi.

zgłaszanie poprawek, dyskusji oraz głosowanie poprawek do projektu budżetu.


Brak poprawek do projektu budżetu.

głosowanie nad projektem uchwały budżetowej po poprawkach

Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Miasta i Gminy na rok 2011. Po odczytaniu projektu budżetu Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie projektu uchwały Nr IV/11/2011: Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki – 15 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję – zatem uchwała IV/11/2011 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Przewodniczący podziękował za uchwalenie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin.

Burmistrz również podziękował Radnym za podjęcie uchwały w sprawie budżetu na rok 2011 – będziemy go wspólnie realizować – dodał Burmistrz.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Po tym punkcie nastąpiła 10 minutowa przerwa.

Po przewie obrady wznowiono od pkt 5.

Ad. 5

Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

    Głos zajął Sekretarz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zenon Łakomy. Upoważniamy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Upoważnienie to udziela się na czas nieokreślony.
Temat ten był omawiany na komisjach. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Kto z państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję – zatem uchwała Nr IV/12/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały o podatkach i opłatach lokalnych na rok 2011.

     Głos zajął Pan Sekretarz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zenon Łakomy. Zmiana treści tego zapisu nastąpiła wg ustawy. Nie poniesie ona żadnych skutków w stosunku do uchwalonych stawek podatku. Taka sama sytuacja jest w wypadku zmiany wzorów informacji i deklaracji podatkowych. Chodzi tylko o tą ustawową zmianę treści. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Kto z państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję – zatem uchwała Nr IV/13/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych.

     Głos zajął Pan Sekretarz – Pan Zenon Łakomy. Tak jak wspominałem przy omawianiu poprzedniego punktu, sytuacja ta jest uwarunkowana ustawową zmianą treści. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Kto z państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję – zatem uchwała Nr IV/14/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Jutrosinie na rok 2011.

   Głos zajął Pan Burmistrz – Pan Zbigniew Koszarek. Temat ten był przedmiotem komisji.
Czy są jakieś inne propozycje ze strony Radnych?
Jeśli nie to przystąpmy do odczytania projektu uchwały.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały Nr IV/15/2011 Rady Miejskiej z dnia
27 stycznia 2011 roku w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Jutrosinie na rok 2011. Po odczytaniu przystąpiono do głosowania: kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję, zatem uchwała Nr IV/15/2011 została przyjęta przez radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


Ad. 9
Interpelacje i zapytania

- p. Owczarek – nic nie słychać o drodze w Jeziorach, o kanalizacji, czy nie można tego zaplanować?

- p. Janiak – jest ogłoszony przetarg na „Kształtowanie centrum wsi Jeziora”, wszystkiego nie można od razu zrobić. Usłyszeliśmy na początku sesji o potrzebie odwodnienia cmentarza, o rowie melioracyjnym, dużo jest takich problemów, każdy z sołtysów by coś chciał zrobić dla swojej wioski.

- p. Burmistrz – nie da się wszystkiego od razu zrobić;

- p. N. Bartkowiak – zwracam się z pytaniem do Pana Burmistrza – z jakich zewnętrznych źródeł finansowania korzystała Gmina i jednostki jej podległe w ostatnich 12 miesiącach? Proszę o wskazanie: miejsca aplikowania i wielkości środków, programu pomocowego, wskazanie wniosków odrzuconych oraz przyczyn ewentualnego odrzucenia; wskazanie wniosków pozostających w trakcie oceny; jakie wnioski, do jakich instytucji Urząd Gminy będzie aplikował w roku 2011?

- Nie dostaliśmy dofinansowania na odnowę wsi Śląskowo oraz na Schetynówkę (była mała punktacja). Wnioski, na które dostaliśmy dofinansowanie to: „Kształtowanie Centrum wsi Jeziora”, odnowy miejscowości: Domaradzice, Rogożewo, Dubin, Bielawy; „Modernizację Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jutrosinie”.
Szczegóły będę omawiał w kwietniu przy okazji sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za rok 2010.

- p. N. Bartkowiak – ale mi chodzi też o np. szkoły.
Proszę o pisemną odpowiedź na moje pytanie.

- p. Burmistrz – rozumiem;

- p. N. Bartkowiak - druga prośba – o rozmieszczenie w miejscowości Dubin, co najmniej 5 koszy na śmieci oraz o zarezerwowanie odpowiedniej kwoty przeznaczonej na ich opróżnienie. W chwili obecnej nie ma żadnego takiego kosza, co powoduje pojawienie się znacznych ilości śmieci. Ustawienie koszy poprawi estetykę wsi oraz przyczyni się do odnowy środowiska naturalnego.

- p. Janiak – mam prośbę do p. Natalii Bartkowiak – jako, że pracowała Pani w Urzędzie Marszałkowskim - aby nakierowała mieszkańców na jakie programy unijne warto zwrócić uwagę i na które składać wnioski;

- p. N. Bartkowiak – działanie 6.2 Kapitał Ludzki – dot. zakładania działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. Z obszaru powiatu rawickiego zgłoszonych zostało 120 wniosków. Nikt z naszego terenu takiego wniosku nie złożył – i to mnie martwi. Moja refleksja jest taka, że jeśli byłaby zgoda, ja mogłabym przeprowadzić szkolenie wśród mieszkańców. To jest bezzwrotna pomoc w wysokości 40.000 zł. Ja jestem otwarta. Jeśli ktoś by był zainteresowany to proszę o kontakt.

- p. Alcer – ponownie apeluję o wzmocnienie mocy w kierunku świetlicy wiejskiej;

- p. Burmistrz – jest zgoda na podłączenie, czekamy teraz na decyzję Energetyki.

Brak więcej interpelacji i zapytań.

Ad. 10
Wolne głosy i wnioski

- p. J. May – ja jestem za tym aby stawiać kosze na śmieci przy szkołach, bo jest to proedukacja dla dzieci;

- p. J. Zuziak – dołączam się do wniosku o odwodnienie cmentarza;

- p. Domaniecki – jaka kwota przewidziana jest w budżecie na Spółki Wodne?

- p. Burmistrz – 12.000 zł.;

- p. Mikołajewski – apeluję o załatanie dziur na ulicy Polnej, bo droga ta jest w okropnym stanie;

- p. Krzyżosiak – został uchwalony budżet powiatu, wydatki kształtują się na kwotę 56 mln 418 tys zł. Na teren gminy Jutrosin przewidziane są środki finansowe na takie inwestycje jak: remont mostu na Orli, budowę ścieżki rowerowej Jutrosin-Dubin;

- p. A. Hauza – dołączam się do sprawy dotyczącej poprawy jakości dróg, jak ta sytuacja się kreuje?

- p. Burmistrz - przywieźliśmy już asfalt, na dzisiaj nie mamy sprzętu. Woda stoi, jest zimno. Jak trochę przesknie, będziemy działać. Małe dziurki musimy załatać lepikiem i kamyszkiem. Dobrze będzie jak pogoda nam dopisze, wówczas prace będą się mogły posuwać;

- p. Burmistrz – Komisja Rolnictwa zwróciła się z propozycją, aby na dzisiejszej sesji obecny był przedstawiciel Izby Rolniczej (w związku z pismami, które od nich otrzymaliśmy); jednak nie mógł dotrzeć;

- p. Janiak – można spróbować zredagować opinie, upoważnić Komisję Rolnictwa do tego ale, czy coś wskóramy to nie wiem, były już takie pisane w poprzednich kadencjach, ale i tak to nic nie dało;

- p. Kalka – chodziło konkretnie o przedstawiciela WIR-u, żeby coś nam na temat przybliżył, bo my wiadomo jesteśmy Gminą Rolniczą;

- p. Bartkowiak – mam zapytanie o stan zieleni w Dubinie - o żywopłot. Czy byłaby możliwość przydzielenia tego zadania pracownikowi gospodarczemu;

- p. Burmistrz – jak jest taka potrzeba – to wykonują to zadanie pracownicy interwencyjni;

- p. Alcer – ja staram się robić jak najlepiej, od jakiegoś czasu jest do tego zadania przydzielona osoba z Urzędu Pracy, ale jak się komuś nie podoba, to trudno;

- p. Guziołek – mam propozycję, aby te korzenie od topoli, które pozostały po nawałnicy zostały usunięte przez te koparki, które pracują przy budowie zbiornika;

- p. Burmistrz – dobry pomysł.

Brak więcej wolnych głosów i wniosków.

Ad. 11
Na powyższym zakończono obrady IV Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:
Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2011-02-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-02-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu