Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr IV/11/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie: budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na 2011 rok

Uchwała Nr IV/11/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie: budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na 2011 rok

Numer uchwały: 11
Numer sesji: 4
Rok: 2011

UCHWAŁA Nr IV/11/2011
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 27 stycznia 2011 r.

w sprawie: budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na 2011 rok

___________________________________________________________________


         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212, 214 pkt 1, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:


§ 1.
1. Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie - 20.885.369,00 zł
z tego:
- dochody bieżące w kwocie - 18.279.191,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie – 2.606.178,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości - 2.952.445,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 3,
2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości - 2.567.558,00 zł

§ 2.
1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie - 23.725.565,00 zł
z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie – 18.135.182,00 zł, w szczególności na:
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.267.673,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4.175.323,00 zł
b) dotacje na zadania bieżące – 615.588,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.521.898,00 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w wysokości
– 12.545,00 zł
e) obsługę długu j.s.t. – 320.000,00 zł
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 222.155,00 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie - 5.590.383,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości - 2.952.445,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 4,
2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości - 68.960,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 5,
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości - 1.725.408,00zł
3. Określa się wydatki majątkowe realizowane do roku 2011, zgodnie z Załącznikiem Nr 6
4. Określa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., realizowanych do roku 2011, zgodnie z Załącznikiem Nr 7


§ 3.
Deficyt budżetu w kwocie 2.840.196,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1) sprzedaży papierów wartościowych
2) kredytów
3) pożyczek

§ 4.
Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości – 5.167.254,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 5.
Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości - 2.327.058,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 8.


§ 6.
Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.367.254,00 zł
w tym;
1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 200.000,00 zł
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1.845.442,00 zł
3) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 994.754,00 zł
4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 2.327.058,00 zł


§ 7.
Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2011 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonego poręczenia w wysokości 222.155,00 zł.

§ 8.
Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
zgodnie z Załącznikiem Nr 9

§ 9.
Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości - 600.000,00 zł

§ 10.
Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości - 200.000,00 zł
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11.
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie -90.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:
1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości - 87.000,00 zł
2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości - 3.000,00 zł


§ 12.
Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej, przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.


§ 13.
Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości – 40.000,00 zł
2) celowa w wysokości - 43.000,00 zł
z tego:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 43.000,00 zł

§ 14.
Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 15.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 16.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

                                       Przewodniczący Rady Miejskiej
                                               Stanisław Janiak

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2011-02-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-02-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu