Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół 3/2010 z III SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 28 grudnia 2010r., o godz. 13:00 w sali MGOK w Jutrosinie

Protokół 3/2010 z III SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 28 grudnia 2010r., o godz. 13:00 w sali MGOK w Jutrosinie

Numer dokumentu: 3
Rok: 2010

PROTOKÓŁ 3/2010

z III SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 28 grudnia 2010 r., o godz. 13:00
w sali MGOK w Jutrosinie


Obecni na Sesji Radni:

1. Barteczka Mirosław
2. Bartkowiak Natalia
3. Jakubowski Marian
4. Janiak Stanisław
5. Kalka Walerian
6. Kapała Anna
7. Kozica Marek
8. Machowicz Janina
9. May Jakub
10. Mikołajewski Ireneusz
11. Samol Szczepan
12. Wybierała Piotr
13. Zuziak Józef


Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1,2 do protokołu.


       Otwarcia III Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie – Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych gości: Księdza Proboszcza Kazimierza Białka, Księdza Dziekana Stanisława Matuszczaka, Księdza Proboszcza Piotra Zawidzkiego, Księdza Kanonika Jerzego Szczepaniaka, przedstawicieli firm działających na terenie gminy Jutrosin, Kierownika Rewiru Dzielnicowych – Pana Pawła Jernasia, Komendanta Powiatowego Policji – Pana Tomasza Trawińskiego, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza, Panią Skarbnik oraz Pana Sekretarza.

Przewodniczący poinformował, że na 15 Radnych obecnych na Sesji jest 13 – większość quorum, co oznacza, że podejmowane przez Radę uchwały będą prawomocne.
Przewodniczący przedstawił porządek obrad sesji.

Porządek obrad Sesji:

I. Część robocza:
1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy Sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2010.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Jutrosin.
7. Interpelacje i zapytania
8. Wolne głosy i wnioski
II. Część okolicznościowa sesji:
- Święta Bożego Narodzenia – podzielenie się opłatkiem, życzenia świąteczne
- Nowy Rok 2011 – życzenia noworoczne.

Porządek obrad Rada przyjęła bez sprzeciwu.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

W związku z tym, że do protokołu z Sesji nie zgłoszono żadnych uwag – powyższy protokół przyjęto bez odczytywania. Jest on do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy Sesjami.

- udział w obchodach „Barbórki”;
- udział w spotkaniach opłatkowych;
- udział w 10-leciu gazety „Życie Rawicza”;
- podpisaliśmy umowę na „Odnowę wsi Bielawy”;
- złożyliśmy wniosek na Orlika;
- wniosek Parafii Dubińskiej na remont dachu został pozytywnie zweryfikowany;
- udział w Komisjach Stałych Rady.

Brak pytań dla Pana Burmistrza.

Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2010

Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Pani Skarbnik przedstawiła zmiany po stronie dochodów jak i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: „13” za ( 2 Radnych nieobecnych), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem uchwała Nr III/6/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 grudnia 2010 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.

Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Chodzi tutaj o budowę sieci wodociągowej Stary Sielec – Rogożewo. Prace nie zostały jeszcze zakończone i dlatego taka uchwała musi zostać podjęta. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: „13” za ( 2 Radnych nieobecnych), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem uchwała Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 grudnia 2010 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin

Głos zajął Pan Stanisław Janiak – Przewodniczący Rady Miejskiej. Uchwała ta jest niezbędna, ponieważ mimo to że Burmistrz pozostał ten sam, zaczęła się nowa kadencja i taką uchwałę podjąć musimy. Proponuję takie stawki:
- wynagrodzenie zasadnicze – 4.900 zł.
- dodatek funkcyjny – 1.500 zł.
- dodatek specjalny w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie – 1.280 zł
- dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie – 980 zł.
Stawki te były już przegłosowane na poszczególnych Komisjach Stałych Rady, ale pytam się jeszcze przewodniczących jakie jest ich stanowisko w tej sprawie.

Komisja oświaty, zdrowia, kultury i sportu – zgoda;
Komisja budżetu i rozwoju gospodarczego – zgoda;
Komisja rolnictwa i ochrony środowiska – zgoda;
Komisja rewizyjna – zgoda.

Zatem Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: „13” za ( 2 Radnych nieobecnych), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem uchwała Nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 grudnia 2010 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Jutrosin.

Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek. Zaproponował, aby wybory do organów jednostek pomocniczych odbyły się w I kwartale przyszłego roku. Brak pytań ze strony radnych, zatem Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: „13” za ( 2 Radnych nieobecnych), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem uchwała Nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 grudnia 2010 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 7
Interpelacje i zapytania

Brak

Ad. 8
Wolne głosy i wnioski

- p. I. Mikołajewski – w związku z obecnością na dzisiejszej sesji Pana Komendanta Powiatowego Policji, kieruję ponowne zapytanie co z tym naszym posterunkiem policji oraz dodatkowym dzielnicowym?

- p. T. Trawiński – policjant najprawdopodobniej wróci, ale liczba funkcjonariuszy się nie zwiększy, bo nie ma takiej potrzeby. Myślę teraz nad zmianą funkcjonowania dzielnicowych. Przygotowywana jest koncepcja patroli międzygminnych. Będą one zwalniać dzielnicowych z pełnienia tych funkcji.

- p. sołtys Rogożewa – apeluję do radnych powiatowych żeby dogadali się z powiatem krotoszyńskim odnośnie odśnieżania drogi Rogożewo –Smolice, bo nie ma tam przejazdu;

- p. F. Małecki – nie można nic zrobić, część drogi należy do powiatu rawickiego a część do powiatu krotoszyńskiego, żeby coś robić trzeba wygrać przetarg i dlatego wątpię, żeby to było rozstrzygnięte;

- p. Burmistrz – dostałem pismo od lekarza weterynarii, które rozdałem sołtysom i mam prośbę aby rozpowszechnić tę informację na wioskach; a z powiatem krotoszyńskim będę się próbował skontaktować odnośnie problemu odśnieżania;
- p. Krzyżosiak – przedstawię ten problem na najbliższej sesji Rady Powiatu.

Brak więcej wolnych głosów i wniosków.

   W drugiej części – części okolicznościowej – po uprzedniej modlitwie Księdza Proboszcza Piotra Zawidzkiego Radni, Sołtysi i zaproszeni goście podzielili się opłatkiem składając sobie życzenia noworoczne.

Na powyższym zakończono obrady III Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:

Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2011-01-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-01-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu