Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ 2/2010 z II SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 2 grudnia 2010 r., o godz. 14:00 w Restauracji „Ratuszowa” w Jutrosinie

PROTOKÓŁ 2/2010 z II SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 2 grudnia 2010 r., o godz. 14:00 w Restauracji „Ratuszowa” w Jutrosinie

Numer dokumentu: 2
Rok: 2010

PROTOKÓŁ 2/2010

z II SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 2 grudnia 2010 r., o godz. 14:00
w Restauracji „Ratuszowa” w Jutrosinie

Obecni na Sesji Radni:

1. Barteczka Mirosław
2. Bartkowiak Natalia
3. Hauza Adam
4. Jakubowski Marian
5. Janiak Stanisław
6. Kalka Walerian
7. Kapała Anna
8. Kozica Marek
9. Machowicz Janina
10. May Jakub
11. Mikołajewski Ireneusz
12. Samol Szczepan
13. Stróżyński Łucjan
14. Wybierała Piotr
15. Zuziak Józef


Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1,2 do protokołu.

     Pan Stanisław Janiak dokonał otwarcia sesji. Stwierdził, że w sesji uczestniczy pełen skład radnych, jest ona zatem władna obradować i podejmować w pełni prawomocne uchwały.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad:

1. Wręczenie przez Przewodniczącego Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Jutrosinie zaświadczenia Panu Zbigniewowi Koszarkowi o wyborze na funkcje Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin.
2. Złożenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin ślubowania przed Radą Miejską w Jutrosinie.
3. Wybór zgodnie ze Statutem Gminy dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Jutrosinie.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia i powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczących Komisji Stałych Rady.
6. Złożenie przez Burmistrza Miasta i Gminu Jutrosin, informacji o stanie finansowym i gospodarczym Gminy.
7. Interpelacje i zapytania
8. Wolne głosy i wnioski
9. Zakończenie obrad.

Porządek obrad Rada przyjęła bez sprzeciwu.

Ad. 1
Wręczenie przez Przewodniczącego Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Jutrosinie zaświadczenia Panu Zbigniewowi Koszarkowi o wyborze na funkcje Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin.

    Pani Hanna Erber-Nowak – z-ca Przewodniczącego Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Jutrosinie wręczyła Panu Zbigniewowi Koszarkowi zaświadczenie Komisji o wyborze na funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin.

Ad. 2
Złożenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin ślubowania przed Radą Miejską w Jutrosinie.

     Pan Stanisław Janiak poprosił Pana Zbigniewa Koszarka o złożenie przed Radą Miejską w Jutrosinie roty ślubowania. Burmistrz wypowiedział słowa:
„Obejmując urząd Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta i gminy”.

Ad. 3
Wybór zgodnie ze Statutem Gminy dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Jutrosinie.

      Zgodnie ze Statutem Miasta i Gminy oraz ustawą o samorządzie gminnym, Rada wybiera ze swego grona dwóch wiceprzewodniczących, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym, dlatego też Przewodniczący Rady – Pan Stanisław Janiak poprosił o zgłaszanie kandydatur na funkcję wiceprzewodniczących. I tak też zgłoszono 3 kandydatów: Pana Ireneusza Mikołajewskiego, Pana Józefa Zuziaka oraz Panią Annę Kapała. Pana Janiak przedstawił obowiązujące zasady głosowania, po czym Radni oddali swoje głosy.
Po krótkiej przerwie – w czasie której komisja skrutacyjna liczyła głosy – przewodniczący komisji – pan Walerian Kalka odczytał protokół z wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Jutrosinie (protokół wraz z kartami do głosowania stanowią załącznik do protokołu).
I tak też komisja stwierdziła, że radna Anna Kapała otrzymała 9 głosów, radny Ireneusz Mikołajewski otrzymał 9 głosów oraz radny Józef Zuziak otrzymał 8 głosów. Wobec powyższego zestawienia wyników glosowania, komisja skrutacyjna stwierdziła, że wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Jutrosinie zostali wybrani bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym: Pani Anna Kapała oraz Pan Ireneusz Mikołajewski.

Pan Stanisław Janiak pogratulował wybranym, po czym przystąpił do odczytania projektu uchwały Nr II/2/2010. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o głos: 14 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – 1 (p. I. Mikołajewski). Dziękuję zatem uchwała Nr II/2/2010 została przyjęta przez Radę z 1 głosem wstrzymującym się.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia i powołania składów osobowych Komisji Stałych Rady.

    W związku z tym, że przeprowadzone procedury wyborcze w pełni ukonstytuowały działalność najważniejszych Organów Rady Miejskiej w Jutrosinie przystąpiono do powołania składów Komisji Stałych Rady. Zgodnie ze statutem gminy Rada powołuje 4 komisje: rewizyjną, budżetu i rozwoju gospodarczego, rolnictwa i ochrony środowiska oraz oświaty, zdrowia, kultury i sportu.
Pan Janiak ogłosił przerwę, podczas której radni mieli podjąć uzgodnienia, skutkujące podziałem pracy w poszczególnych Komisjach Rady. I tak też zgodnie z przyjętymi przez radnych ustaleniami, w skład poszczególnych Komisji zostali zaproponowani:

do komisji rewizyjnej:
- Pani Natalia Bartkowiak,
- Pan Marian Jakubowski,
- Pan Szczepan Samol;

do komisji budżetu i rozwoju gospodarczego:
- Pani Anna Kapała,
- Pan Adam Hauza,
- Pan Józef Zuziak;

do komisji rolnictwa i ochrony środowiska:
- Pan Walerian Kalka,
- Pan Piotr Wybierała,
- Pan Marek Kozica,
- Pan Łucjan Stróżyński;

do komisji oświaty, zdrowia, kultury i sportu:
- Pan Mirosław Barteczka,
- Pani Janina Machowicz,
- Pan Jakub May,
- Pan Ireneusz Mikołajewski.

      Pan Janiak przystąpił do odczytania projektu uchwały o ustaleniu i powołaniu składów osobowych Stałych Komisji Rady Miejskiej w Jutrosinie. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję, zatem uchwała Nr II/3/2010 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Po tym punkcie nastąpiła krótka przerwa, w trakcie której członkowie Komisji mieli wybrać spośród siebie Przewodniczącego.

Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczących Komisji Stałych Rady.

   Pan Stanisław Janiak odczytał po przerwie projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczących Komisji Stałych Rady. I tak też Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została wybrana Pani Natalia Bartkowiak, Przewodniczącym Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu – Pan Mirosław Barteczka, Przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Pan Walerian Kalka, a Przewodniczącym Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – Pan Józef Zuziak.
Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki – 15 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję, zatem uchwała nr II/5/2010 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 6
Złożenie przez Burmistrza Miasta i Gminu Jutrosin, informacji o stanie finansowym i gospodarczym Gminy.

Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek:

- ukończyliśmy budowę Gimnazjum w Jutrosinie;
- wykonaliśmy drogę do Dubina;
- przesunęliśmy w czasie ze względów finansowych dokończenie budowy drogi osiedlowej;
- wykonaliśmy odnowę wsi Ostoje i jesteśmy na ukończeniu odnowy MGOK w Jutrosinie;
- zrobiliśmy kanalizację w Dubinie;
- założyliśmy chodniki w Szkaradowie, na Borku i w Domaradzicach;
- uzyskaliśmy dodatkowe pieniądze na Dubin;
- mamy już podpisaną umowę na lampy solarne i na stację uzdatniania wody.

Dochody gminy zostały wykonane w ponad 50%, szczegóły będą omówione w budżecie.


- p. M. Kozica – mam pytanie odnośnie wspomnianych lamp solarnych, gdzie one będą się znajdować?

- p. Burmistrz – mamy je zaplanowane na 2012 rok w budżecie, dotyczą miejscowości: Grąbkowo, Ochłoda, Domaradzice, Szkaradowo, Nowy Sielec.

- p. N. Bartkowiak - jakie jest zadłużenie gminy?

- p. Burmistrz – ok. 7 mln. zł.

Brak więcej pytań.

Ad. 7
Interpelacje i zapytania

- p. Sobkowiak – czy w budżecie na przyszły rok jest zaplanowana budowa sali gimnastycznej w Szkaradowie;

- p. Burmistrz – chcemy złożyć na nią wniosek, ale pierwszeństwo w woj. ma 8 gmin, które nie ma jeszcze sali, my dopiero w późniejszej kolejności możemy startować. Nie mamy możliwości aby 6 mln zł. z budżetu wyłożyć na salę. Nasz budżet nie jest duży, a i tak aż 60% idzie na oświatę. Będziemy robić dokumentację.

Brak więcej interpelacji i zapytań.

Ad. 8
Wolne głosy i wnioski

- p. Kurzawa – jako szef sołtysów – złożył gratulacje dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących w związku z wyborem ich na te funkcje oraz życzył sobie i im dobrej współpracy;

- p. Mikołajewski – podziękował za zaufanie, w związku z powierzoną mu funkcją Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej;
- p. F. Małecki – podziękował za poparcie w wyborach do Rady Powiatu Rawickiego;

- p. R. Krzyżosiak – dołączył się do podziękowań p. F. Małeckiego oraz życzył powodzenia Panu M. Barteczce w pełnieniu funkcji Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu.

Brak więcej wolnych głosów i wniosków.

Ad. 9
Zakończenie obrad

Na powyższym zakończono obrady Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.


Protokołowała:

Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2010-12-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-12-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu