Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ 1/2010 z I SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 2 grudnia 2010 r., o godz. 13:00 w Restauracji „Ratuszowa” w Jutrosinie

PROTOKÓŁ 1/2010 z I SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 2 grudnia 2010 r., o godz. 13:00 w Restauracji „Ratuszowa” w Jutrosinie

Numer dokumentu: 1
Rok: 2010

PROTOKÓŁ 1/2010

z I SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 2 grudnia 2010 r., o godz. 13:00
w Restauracji „Ratuszowa” w Jutrosinie
________________________________________________________


Obecni na Sesji Radni:

1. Barteczka Mirosław
2. Bartkowiak Natalia
3. Hauza Adam
4. Jakubowski Marian
5. Janiak Stanisław
6. Kalka Walerian
7. Kapała Anna
8. Kozica Marek
9. Machowicz Janina
10. May Jakub
11. Mikołajewski Ireneusz
12. Samol Szczepan
13. Stróżyński Łucjan
14. Wybierała Piotr
15. Zuziak Józef


Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1,2 do protokołu.


       Zgodnie z artykułem 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym obowiązek otwarcia i poprowadzenia do czasu wyboru nowego Przewodniczącego Rady przypadł Radnemu Seniorowi – Panu Marianowi Jakubowskiemu.

     Pan Marian Jakubowski poprosił wszystkich zebranych o powstanie i odśpiewanie Hymnu Narodowego, po czym uroczyście oświadczył, iż inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej w Jutrosinie została właśnie otwarta. Stwierdził, że w Sesji uczestniczy 15 Radnych, co stanowi qworum niezbędne do prowadzenia obrad Rady, umożliwia przeprowadzenie ważnych wyborów oraz podejmowanie prawomocnych uchwał.

     Powitał Panie i Panów radnych, przy czym złożył wszystkim gratulacje z okazji wyboru na zaszczytną funkcję radnego oraz życzenia pomyślności i sukcesów w działalności na rzecz dobra Gminy i jej mieszkańców.
Powitał również Pana Burmistrza – Zbigniewa Koszarka, któremu wyborcy powierzyli na kolejną kadencję sprawowanie tego zaszczytnego, ale i niezmiennie odpowiedzialnego urzędu. Złożył gratulacje oraz życzenia osiągnięć w pracy zawodowej dla dobra gminy i jej mieszkańców.

    W dalszej kolejności równie gorąco powitał nowo wybranych radnych Rady Powiatu Rawickiego – Pana Fabiana Małeckiego oraz Romualda Krzyżosiaka, Panią Skarbnik, Pana Sekretarza, Księży naszych parafii, Panie i Panów Sołtysów, kierowników zakładów pracy, dyrektorów szkół i przedszkoli oraz panią Hannę Erber – Nowak – z-cę Przewodniczącego Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Jutrosinie.

Pan Marian Jakubowski przedstawił porządek obrad wg którego odbywać się będzie dzisiejsza sesja:

1. Wręczenie przez Przewodniczącego Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej zaświadczeń o wyborze Radnym.
2. Złożenie ślubowania przez Radnych.
3. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Poinformował, że po wyczerpaniu tego porządku obrad rozpocznie się druga sesja Rady, której program przedstawi oraz poprowadzi jej obrady już nowo wybrany Przewodniczący Rady.

Ad. 1
Wręczenie przez Przewodniczącego Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej zaświadczeń o wyborze Radnym.

     Pani Hanna Erber – Nowak – z-ca Przewodniczącego Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Jutrosinie wręczyła radnym – zgodnie z listą obecności – zaświadczenia potwierdzające prawomocność dokonanych wyborów, zgodnie z przepisami Ordynacji wyborczej do rad gmin, do rad powiatów i sejmików województw.

Ad. 2
Złożenie ślubowania przez Radnych

     Zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, każdy radny przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radnego ma obowiązek złożyć ślubowanie. Jego odmowa oznacza zrzeczenie się mandatu. Pan Jakubowski poprosił zatem do stołu prezydialnego najmłodszego radnego – Pana Adam Hauzę, który odczytał rotę ślubowania:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. Po czym wypowiedział słowo „Ślubuję”.
Następnie pozostali radni w ten sam sposób, uroczyście przystąpili do złożenia ślubowania.

Ad. 3
Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jutrosinie

     Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym. Dlatego też pan Jakubowski poprosił o zgłaszanie kandydatur i ewentualne uzasadnienie kandydatury danej osoby. Przy czym każdy kandydat musiał wyrazić zgodę na kandydowanie. I tak też na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jutrosinie zgłoszono 2 kandydatów: Pana Stanisława Janiaka oraz Pana Jakuba Maya.
Wybrano również osoby wchodzące w skład komisji skrutacyjnej, powołanej do przeprowadzenia tajnego głosowania. Byli to: Pan Walerian Kalka (Przewodniczący Komisji), Pani Natalia Bartkowiak oraz Pan Adam Hauza (Członkowie Komisji). Skład ten został przez Radnych przegłosowany i przyjęty. Pan Jakubowski przedstawił zatem zasady głosowania, po czym Radni oddali swoje głosy.
Po krótkiej przerwie – w czasie której komisja skrutacyjna liczyła głosy – przewodniczący komisji – Pan Walerian Kalka odczytał protokół z wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jutrosinie (protokół komisji skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania stanowią załącznik do protokołu). I tak też komisja stwierdziła, że radny Stanisław Janiak – otrzymał 9 głosów, radny Jakub May – 5 głosów, natomiast 1 głos był nieważny. Wobec powyższego zestawienia wyników głosowania, komisja skrutacyjna stwierdziła, że Przewodniczącym Rady Miejskiej w Jutrosinie został wybrany bezwzględną większością głosów Pan Stanisław Janiak.
Pan Jakubowski pogratulował Panu Janiakowi wyboru, życząc owocnej pracy na rzecz gminnej społeczności oraz satysfakcji z wykonywanych obowiązków. Poprosił o przejęcie obowiązków i przewodzenie dalszym obradom dzisiejszej sesji.

     Pan Stanisław Janiak podziękował za okazane mu zaufanie i powierzenie zaszczytnej funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jutrosinie. Zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby Rada pracowała sprawnie, z pożytkiem dla Gminy i jej mieszkańców. Poinformował zgromadzonych, że aby zachować procedury zalecane przez Państwową Komisję Wyborczą w Warszawie, zwołuje na godz. 14:00 II Sesję Rady Miejskiej w Jutrosinie.

    Na powyższym zakończono obrady inauguracyjnej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:

Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2010-12-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-12-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu