Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XLIII/199/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 października 2010 roku w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności pieniężnych przypadających Gminie Jutrosin, podległym jednostkom, z tytułu należności cywilnoprawnych, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg.

UCHWAŁA NR XLIII/199/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 października 2010 roku w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności pieniężnych przypadających Gminie Jutrosin, podległym jednostkom, z tytułu należności cywilnoprawnych, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg.

Numer uchwały: 199
Numer sesji: 43
Rok: 2010

UCHWAŁA
NR XLIII/199/2010

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 26 października 2010 roku


w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności pieniężnych przypadających Gminie Jutrosin, podległym jednostkom, z tytułu należności cywilnoprawnych, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg.

___________________________________________________________________


    Na podstawie), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1.
Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania
na raty wierzytelności pieniężnych przypadających Gminie Jutrosin, podległym jedno-
stkom, z tytułu należności cywilnoprawnych, warunki dopuszczalności pomocy publicznej
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, przypadających od osób
fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości
prawnej zwanych dalej „dłużnikami” oraz wskazuje organy do tego uprawnione.

§ 2. 1. Wierzytelność może zostać umorzona w całości lub w części jeżeli:
1) wierzytelności nie ściągnięto, a zakończone zostało postępowania likwidacyjnego lub upadłościowe i dłużnik wykreślony został z właściwego rejestru,
2) w wyniku postępowania egzekucyjnego lub na podstawie innych dokumentów i okoliczności stwierdzono, że dłużnik nie posiada żadnego majątku, z którego można by dochodzić należności,
3) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji,
4) nie można ustalić miejsca pobytu dłużnika,
5) dłużnik zmarł nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawił majątek nie podlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów,
6) w wyniku egzekucji dłużnik lub osoby pozostające na jego utrzymaniu byłyby pozbawione niezbędnych środków utrzymania,
7) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny,
8) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,
9) kwota wierzytelność nie przekracza 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu, obowiązującego w dniu złożenia wniosku lub wszczęcia postępowania o umorzenie,
10) wierzytelność uległa przedawnieniu.
2. Umorzenie wierzytelności następuje na wniosek dłużnika, a w przypadkach określonych w
ust.1 pkt 3, 5, 7 i 8 również z urzędu.
3. Przez wierzytelność rozumie się należność główną, odsetki za zwłokę, kary umowne oraz
inne należności uboczne, na dzień złożenia wniosku lub wszczęcia postępowania o umo-
rzenie.
4. Umorzenie należności głównej pociąga za sobą umorzenia należności ubocznych
w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona należność główna.
5. Udzielanie ulg, o których mowa w ust.1 pkt 4 i 5, następuje w formie jednostronnego
oświadczenia woli organu uprawnionego do stosowania ulgi, a w pozostałych przypadkach
w formie pisemnej, poprzez zawarcie porozumienia między dłużnikiem a organem wymie-
nionym w § 9 uchwały.
6. Odmowa udzielenia ulg, o których mowa w ust. 1, następuje w formie jednostronnego
oświadczenia woli złożonego przez organ wymieniony w § 9 uchwały.

§ 3. 1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, na
wniosek dłużnika, można odroczyć termin zapłaty całości lub części wierzytelności lub
rozłożyć płatność całości lub części wierzytelności na raty, biorąc pod uwagę możliwości
płatnicze dłużnika.
2. Okres odroczenia terminu płatności nie może być dłuższy niż 6 miesięcy, a okres spłaty
należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 24 miesiące.
3. Do ulgi w postaci odroczenia terminu płatności lub rozłożenia płatności na raty stosuje się
odpowiednio postanowienia § 2 ust.4.
4. Udzielanie ulg, o których mowa w ust.1, następuje w formie pisemnej, poprzez zawarcie
porozumienia między dłużnikiem a organem wymienionym w § 9 uchwały.

§ 4. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości odroczonej lub rozłożonej
na raty należności pozostała do zapłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z
odsetkami za zwłokę za cały okres wymagalności świadczenia.

§ 5. 1. Dłużnik składa organowi wymienionemu w § 9 uchwały umotywowany wniosek o udzielenie ulgi w postaci umorzenia, odroczenia terminu zapłaty lub rozłożenia płatności na raty, dołączając dokumenty potwierdzające okoliczności w nim wymienione.
2. W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione dokumenty są niewystarczające do udzielenia ulgi, organ wymieniony w § 9 uchwały wzywa dłużnika do ich uzupełnienia.
3. Nieuzupełnienie wniosku przez dłużnika w wyznaczonym terminie, powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

§ 6. Udzielanie ulg, w przypadku gdy obok dłużnika są zobowiązane inne osoby, może nastąpić tylko wtedy, gdy warunki udzielania ulg zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.

§ 7. Od należności pieniężnych, których termin zapłaty odroczono, lub które rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek za okres od dnia przyznania ulgi do upływu terminów zapłaty określonych w porozumieniu.

§ 8. 1. Należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty, w przypadku gdy:
1) dowody, na podstawie których udzielono ulgi, okazały się fałszywe,
2) zostanie ustalone, że dłużnik wprowadził organ wymieniony w § 9 uchwały w błąd, co do okoliczności uzasadniających udzielenie ulgi,
3) dłużnik nie spłacił należności pieniężnej w odroczonym terminie.
2. W przypadku, gdy dłużnik nie spłacił którejkolwiek z rat - niespłacona należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty.

§ 9. Do udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych uprawniony jest Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 10. 1. W przypadkach, gdy o udzielenie którejkolwiek z ulg wymienionych w uchwale ubiega się podmiot będący przedsiębiorcą, udzielanie ulg następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis (Dz. U. UE. L. 379 z dnia 28 grudnia 2006 r.).
2. Pomoc de minimis, o której mowa w ust. 1, może być udzielona, jeżeli wartość pomocy brutto uzyskanej przez przedsiębiorcę na mocy przepisów niniejszej uchwały łącznie z wartością brutto innej pomocy de minimis, otrzymanej przez przedsiębiorcę w ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych, nie przekracza kwoty 200 tys. euro brutto.
3. Dla podmiotów gospodarczych działających w sektorze transportu drogowego pułap, o którym mowa w ust. 3 nie może przekroczyć 100 tys. euro brutto.
4. W celu uzyskania pomocy, o której mowa w ust. 1, przedsiębiorca zobowiązany jest do przedstawienia organowi wymienionemu w § 9 uchwały, wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, które otrzymał od podmiotów udzielających pomocy w ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).


§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 


                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                           w Jutrosinie

                                                                        /Stanisław Janiak/
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2010-11-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-11-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu