Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XLIII/195/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 października 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2010

UCHWAŁA Nr XLIII/195/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 października 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2010

Numer uchwały: 195
Numer sesji: 43
Rok: 2010

UCHWAŁA Nr XLIII/195/2010
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 26 października 2010 roku

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2010
________________________________________________________________

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz i , pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 214 pkt 1, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:


W Uchwale Nr XXXIV/160/2009 z 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2010 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.
1. Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2010, ustalone w § 1 uchwały w sprawie budżetu na rok 2010 oraz w załączniku Nr 1 do uchwały, o kwotę 225.055,00 zł.., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.
2.W związku ze zmianami, o których mowa w ust.1, § 1 Uchwały w sprawie
budżetu na rok 2010 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2010 w wysokości 18.971.665,00 zł. z tego:
- dochody bieżące w kwocie18.901.665,00 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 70.000,00 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.369.955,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

§ 2.
1. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2010, ustalone w § 2 uchwały w sprawie budżetu na 2010 rok oraz w załączniku Nr 2 do uchwały o kwotę 522.833,00 zł. oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. W związku ze zmianami, o których mowa w ust.1, §2 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2010 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2010 w wysokości 22.672.042,00 zł.
z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 18.382.761,00 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 4.289.281,00 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki bieżące
W planie wydatków bieżących wyodrębnia się planowane kwoty wydatków bieżących, w szczególności na:
1) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 13.463.722,00 zł. w tym na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.024.613,00 zł.
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4.431.333,00 zł.
2) dotacje na zadania bieżące – 947.520,00 zł.
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.749.235,00 zł.
4) obsługę długu j.s.t. – 187.860,00 zł.
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. – 42.200,00 zł.

3. Określa się na lata 2010-2013 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i Nr 7 do niniejszej uchwały.

4. Określa się wydatki majątkowe na rok 2010, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.396.955,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 67.394,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 8.
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie 349.015,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 7.”
3. Po wprowadzonych zmianach:
1) załącznik Nr 4 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2010, obejmujący wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały,
2) Załącznik Nr 5 do Uchwały w sprawie budżetu na rok 2010 obejmujący wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.
3) Załącznik Nr 6 do uchwały w sprawie budżetu na rok 2010, obejmujący wydatki majątkowe jednoroczne, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.
4) Załącznik Nr 7 do Uchwały w sprawie budżetu na rok 2010, obejmujący wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały.
5) Załącznik Nr 8 do uchwały w sprawie budżetu na rok 2010, obejmujący wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t., otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 3.
§ 5 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2010 otrzymuje brzmienie:
„ Deficyt budżetu w kwocie 3.700.377,00 zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek, kredytów, sprzedaży innych papierów wartościowych oraz z wolnych środków.”

§ 4.
§ 6 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2010 otrzymuje brzmienie:
”§ 6 Określa się łączną kwotę:
1. planowanych przychodów w kwocie 5.190.377,00 zł.
2. planowanych rozchodów w kwocie 1.490.000,00 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 9”.
Po wprowadzonych zmianach Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 9 do niniejszej Uchwały.


§ 5.
§ 7 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2010 otrzymuje brzmienie:
„§ Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 734.489,00 zł.
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 115.863,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 10”.
Po wprowadzonych zmianach Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 10 do niniejszej Uchwały.


§ 6.
§ 10 Uchwały w sprawie budżetu na rok 2010 otrzymuje brzmienie:
„ § 10 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.308.558,00 zł., w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu Gminy w kwocie 200.000,00 zł.
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3.404.000,00 zł.
3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 214.558,00 zł.
4) spłatę wcześnie zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczkę w kwocie 1.490.000,00 zł.”

§ 7.
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku 2010 i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.

                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                        Stanisław Janiak

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2010-11-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-11-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu