Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr 43/2010 z XLIII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 26 października 2010 r., o godz. 13:00 w Restauracji „Ratuszowa” w Jutrosinie

Protokół Nr 43/2010 z XLIII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 26 października 2010 r., o godz. 13:00 w Restauracji „Ratuszowa” w Jutrosinie

Numer dokumentu: 43
Rok: 2010

PROTOKÓŁ 43/ 2010

z XLIII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 26 października 2010 r., o godz. 13:00
w Restauracji „Ratuszowa” w Jutrosinie

Obecni na Sesji Radni:

1. Alcer Stanisław
2. Barteczka Mirosław
3. Domaniecki Józef
4. Grzywaczewski Bogusław
5. Janiak Stanisław
6. Kalka Walerian
7. Krzyżosiak Romuald
8. Lubiatowski Aleksy
9. May Jakub
10. Mikołajewski Ireneusz
11. Samol Szczepan
12. Wlekliński Andrzej
13. Wybierała Piotr
14. Zuziak Józef


Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1,2 do protokołu.

Otwarcia XLIII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie – Pan Stanisław Janiak. Powitał zaproszonych gości, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza, Pana Sekretarza oraz Panią Skarbnik.
Przewodniczący poinformował, że na 15 radnych, obecnych na Sesji jest 14 – większość quorum – co oznacza, że podejmowane przez Radę uchwały będą prawomocne
(nieobecność 1 radnego jest usprawiedliwiona).

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad Sesji:
1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2010.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/171/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 02 marca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki.
5. Podjęcie uchwał oraz decyzji w sprawach podatków i opłat lokalnych na rok 2011:
- podjęcie uchwały w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości
- podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia (obniżenia) ceny 1q żyta, jako podstawy wymiaru podatku rolnego na rok 2011
- podjęcie decyzji o nieuchwalaniu na rok 2011 nowych stawek podatku od środków transportowych (przyjęcie decyzji oznacza, że w roku podatkowym 2011 zastosowanie będą miały stawki podatku obowiązujące w roku 2010)
- podjęcie decyzji o nieuchwalaniu na rok 2011 nowych stawek opłaty targowej (przyjęcie decyzji oznacza, że w roku podatkowym 2011 zastosowanie będą miały stawki podatku obowiązujące w roku podatkowym 2010)
- podjęcie decyzji o nieobniżaniu ustalonej Komunikatem Prezesa GUS-u ceny 1m³ drewna dla potrzeb wymiaru podatku leśnego na rok 2011.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odroczenia lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Jutrosin, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
7. Podjęcie uchwał w sprawie statutów jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Jutrosin:
- przyjęcie statutów dla 19 sołectw;
- przyjęcie statutu Samorządu Mieszkańców Miasta Jutrosin.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Miasta i Gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2011.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2011-2013.
11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2011.
12. Podjecie uchwał zmieniających Plany Odnowy Miejscowości: Dubin, Rogożewo, Domaradzice, Szkaradowo, Janowo.
13. Informacja o stopniu realizacji projektu systemowego „Mogę-Potrafię –Teraz”.
14.Informacja Przewodniczącego Rady oraz Burmistrza na temat oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych.
15. Interpelacje i zapytania.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Zakończenie obrad.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie

W związku z tym, iż do protokołu z Sesji nie zgłoszono żadnych uwag – powyższy protokół przyjęto bez odczytywania. Jest on do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami

- brałem udział w zebraniach odnośnie funduszu sołeckiego;
- brałem udział w zebraniu Lokalnej Grupy Działania;
- uczestniczyłem w jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego 5 par z naszej gminy;
- podpisaliśmy umowę z Urzędem Marszałkowskim na lampy solarne;
- gościliśmy Radnych z Pogorzeli (zainteresowani byli zbiornikiem retencyjnym);
- brałem udział w obchodach Dnia Nauczyciela oraz Dnia Papieskiego;
- brałem udział w posiedzeniach Komisji Stałych Rady;
- spotkałem się z Dyrektorem Halcem – odnośnie zbiornika retencyjnego;

Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2010.

Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów jak i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak przeczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję, zatem Uchwała Nr XLIII/195/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 października 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2010 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/171/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 02 marca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki.

Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Zmiana ta dotyczy zmniejszenia kwoty pożyczki przeznaczonej na finansowanie projektu „Kształtowanie centrum wsi Ostoje wraz z remontem świetlicy wiejskiej”, zaciągniętej z budżetu państwa za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu.
Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak przeczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję, zatem Uchwała Nr XLIII/196/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 października 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/171/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 02 marca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad.5
Podjęcie uchwał oraz decyzji w sprawach podatków i opłat lokalnych na rok 2011:

- w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości:

Przewodniczący poinformował, że trwały prace na Komisjach Stałych Rady m.in. odnośnie stawek podatkowych na 2011 rok. Poprosił Przewodniczących poszczególnych Komisji Stałych Rady o podanie proponowanych stawek podatków wg następującego porządku:

- od 1m² powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków:

komisja rolnictwa – proponowana stawka – 0,70 zł.
komisja budżetu – proponowana stawka – 0,70 zł.
komisja oświaty – proponowana stawka – 0,70 zł.
komisja rewizyjna – proponowana stawka – 0,70 zł.

Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2010 roku to 0,68, natomiast propozycja Min. Finansów – 0,80, proponowana stawka przez Burmistrza – 0,70. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od 1m² powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,70. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

- od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych:

komisja rolnictwa – proponowana stawka – 4,15 zł.
komisja budżetu – proponowana stawka – 4,15 zł.
komisja oświaty – proponowana stawka – 4,15 zł.
komisja rewizyjna – proponowana stawka – 4,15 zł.

Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2010 roku to 4,04, natomiast propozycja Min. Finansów – 4,15, proponowana stawka przez Burmistrza – 4,15. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych: 4,15. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

- od 1 m² powierzchni gruntów pozostałych:

komisja rolnictwa – proponowana stawka – 0,23 zł.
komisja budżetu – proponowana stawka – 0,23 zł.
komisja oświaty – proponowana stawka – 0,23 zł.
komisja rewizyjna – proponowana stawka – 0,23 zł.
Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2010 roku to 0,22, natomiast propozycja Min. Finansów – 0,41, proponowana stawka przez Burmistrza – 0,23. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od 1m² powierzchni gruntów pozostałych: 0,23. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

- od budowli:

komisja rolnictwa – proponowana stawka – 2%
komisja budżetu – proponowana stawka – 2%
komisja oświaty – proponowana stawka – 2%
komisja rewizyjna – proponowana stawka – 2%

Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2010 roku to 2%, natomiast propozycja Min. Finansów – 2%, proponowana stawka przez Burmistrza – 2%. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od budowli: 2%. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

- od 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części:

komisja rolnictwa – proponowana stawka – 0,67 zł.
komisja budżetu – proponowana stawka – 0,67 zł.
komisja oświaty – proponowana stawka – 0,67 zł.
komisja rewizyjna – proponowana stawka – 0,67 zł.

Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2010 roku to 0,65, natomiast propozycja Min. Finansów – 0,67, proponowana stawka przez Burmistrza – 0,67. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części: 0,67. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

- od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej:

komisja budżetu – proponowana stawka – 15,50 zł.
komisja oświaty – proponowana stawka – 15,70 zł.
komisja rewizyjna – proponowana stawka – 15,70 zł.
komisja rolnictwa – proponowana stawka – 15,70 zł.

Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2010 roku to 15,10, natomiast propozycja Min. Finansów – 21,05, proponowana stawka przez Burmistrza – 15,70. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 15,70. Za tą stawką głosowało 12 Radnych, 2 Radnych ( p. Wybierała i p. Wlekliński wstrzymali się od głosu).

- od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym:

komisja budżetu – proponowana stawka – 9,82 zł.
komisja oświaty – proponowana stawka – 9,82 zł.
komisja rewizyjna – proponowana stawka – 9,82 zł.
komisja rolnictwa – proponowana stawka – 9,82 zł.

Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2010 roku to 9,57, natomiast propozycja Min. Finansów – 9,82, proponowana stawka przez Burmistrza – 9,82. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym: 9,82. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

- od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych:

komisja budżetu – proponowana stawka – 4,27 zł.
komisja oświaty – proponowana stawka – 4,27 zł.
komisja rewizyjna – proponowana stawka – 4,27 zł.
komisja rolnictwa – proponowana stawka – 4,27 zł.

Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2010 roku to 4,16, natomiast propozycja Min. Finansów - 4,27, proponowana stawka przez Burmistrza – 4,27. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych: 4,27. Za tą stawką Radni głosowali jednogłośnie.

- od 1 m² powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części:

komisja budżetu – proponowana stawka – 5,00 zł.
komisja oświaty – proponowana stawka – 5,00 zł.
komisja rewizyjna – proponowana stawka – 4,90 zł.
komisja rolnictwa – proponowana stawka – 5,00 zł.

Burmistrz poinformował, że stawka podatku, która obowiązywała w 2010 roku to 4,80, natomiast propozycja Min. Finansów – 7,06, proponowana stawka przez Burmistrza – 4,90. Następnie przewodniczący odczytał projekt stawki od 1 m² powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części: 4,90. Za tą stawką głosowało 12 Radnych, 2 Radnych (p. Krzyżosiak i p. May) wstrzymało się od głosu.

Przewodniczący Rady poprosił by Rada przystąpiła do głosowania.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały Nr XLIII/197/2010 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok. Kto z państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję, zatem uchwała Nr XLIII/197/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 października 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.


- sprawie: ustalenia (obniżenia) ceny 1q żyta, jako podstawy wymiaru podatku rolnego na rok 2011

Przewodniczący odczytał projekt uchwały Nr XLIII/198/2010 w sprawie ustalenia (obniżenia) ceny 1q żyta, jako podstawy wymiaru podatku rolnego na rok 2011. Obniża się średnią cenę skupu za 1q, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przyjmowaną za podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Jutrosin na rok 2011 z kwoty 37,64 zł. do kwoty 35,00 zł. Kto z państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję, zatem uchwała Nr XLIII/198/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 października 2010 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

- podjęcie decyzji o nieuchwalaniu na rok 2011 nowych stawek podatku od środków transportowych (przyjęcie decyzji oznacza, że w roku podatkowym 2011 zastosowanie będą miały stawki podatku obowiązujące w roku 2010)


Przewodniczący poprosił o przegłosowanie decyzji o nieuchwalaniu na rok 2011 nowych stawek podatku od środków transportowych.
Oznacza to, że w roku podatkowym 2011 zastosowanie będą miały stawki podatku obowiązujące w roku 2010.
Decyzja ta musi być przyjęta przez Radę i przegłosowana.

Rada przegłosowała decyzję o niepodejmowaniu uchwały jednogłośnie.

- podjęcie decyzji o nieuchwalaniu na rok 2011 nowych stawek opłaty targowej (przyjęcie decyzji oznacza, że w roku podatkowym 2011 zastosowanie będą miały stawki podatku obowiązujące w roku podatkowym 2010)

Przewodniczący poprosił o przegłosowanie decyzji o niepodejmowaniu uchwały w sprawie opłaty targowej na rok 2011. Oznacza to, że w roku podatkowym 2011 zastosowanie będą miały stawki opłaty targowej obowiązujące w roku 2010, czyli: za sprzedaż artykułów spożywczych i przemysłowych na targowisku w Jutrosinie od stanowiska – 15,00 zł., natomiast za sprzedaż z koszyka, wózka, skrzynki – 5,00 zł.
Decyzja ta musi być przyjęta przez Radę i przegłosowana.

Rada przegłosowała decyzję o niepodejmowaniu uchwały jednogłośnie.

podjęcie decyzji o nieobniżaniu ustalonej Komunikatem Prezesa GUS-u ceny 1m³ drewna dla potrzeb wymiaru podatku leśnego na rok 2011.

Przewodniczący poprosił o przegłosowanie stawki ceny 1m³ drewna dla potrzeb wymiaru podatku leśnego na 2011 rok. Nie podejmujemy w tym temacie uchwały jednak aby utrzymać ustawowo określoną cenę 1m³ drewna decyzja Rady musi zostać podjęta i przegłosowana.

Rada przegłosowała ustawowo określoną ceną 1m³ drewna jednogłośnie.

Ad. 6

Podjęcie uchwały w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odroczenia lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Jutrosin, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.

Głos zajął Pan Sekretarz - Pan Zenon Łakomy. Temat ten omawiany był już na komisjach Stałych Rady. Określamy w tej uchwale szczegółowe zasady, sposób oraz tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności pieniężnych przypadających Gminie Jutrosin oraz podległym jednostkom. Wierzytelność może zostać umorzona w całości lub w części. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak przeczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję, zatem Uchwała Nr XLIII/199/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 października 2010 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.


Ad.7
Podjęcie uchwał w sprawie statutów jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Jutrosin:

- przyjęcie statutów dla 19 sołectw:

Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak przeczytał projekty uchwał:
- Nr XLIII/205/2010 – w sprawie: statutu sołectwa Bartoszewice;
- Nr XLIII/206/2010 – w sprawie: statutu sołectwa Bielawy;
- Nr XLIII/207/2010 – w sprawie: statutu sołectwa Domaradzice;
- Nr XLIII/208/2010 – w sprawie: statutu sołectwa Dubin;
- Nr XLIII/209/2010 – w sprawie: statutu sołectwa Grąbkowo;
- Nr XLIII/210/2010 – w sprawie: statutu sołectwa Janowo;
- Nr XLIII/211/2010 – w sprawie: statutu sołectwa Jeziora;
- Nr XLIII/212/2010 – w sprawie: statutu sołectwa Nad Stawem;
- Nr XLIII/213/2010 – w sprawie: statutu sołectwa Nowy Sielec;
- Nr XLIII/214/2010 – w sprawie: statutu sołectwa Ostoje;
- Nr XLIII/215/2010 – w sprawie: statutu sołectwa Pawłowo;
- Nr XLIII/216/2010 – w sprawie: statutu sołectwa Płaczkowo;
- Nr XLIII/217/2010 – w sprawie: statutu sołectwa Rogożewo;
- Nr XLIII/218/2010 – w sprawie: statutu sołectwa Stary Sielec;
- Nr XLIII/219/2010 – w sprawie: statutu sołectwa Szkaradowo;
- Nr XLIII/220/2010 – w sprawie: statutu sołectwa Szymonki;
- Nr XLIII/221/2010 – w sprawie: statutu sołectwa Śląskowo;
- Nr XLIII/222/2010 – w sprawie: statutu sołectwa Zaborowo;
- Nr XLIII/223/2010 – w sprawie: statutu sołectwa Zmysłowo.

Brak pytań ze strony Radnych, zatem przystąpiono do głosownia. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionych projektów uchwał proszę o podniesienie ręki: 14 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję, zatem statuty dla 19 sołectw zostały przyjęte przez Radę jednogłośnie.

- przyjęcie statutu Samorządu Mieszkańców Miasta Jutrosin.

Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak przeczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję, zatem Uchwała Nr XLIII/204/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 października 2010 w sprawie przyjęcie statutu Samorządu Mieszkańców Miasta Jutrosin została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Miasta i Gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.

Głos zajął pan Sekretarz – pan Zenon Łakomy. Temat był omawiany na komisjach. Od 2003 roku corocznie trzeba taki program współpracy układać. Celem programu jest stworzenie warunków do zwiększania aktywności społeczności Gminy Jutrosin, zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów, określenie zasad, obszarów i kierunków form wzajemnej współpracy.

Rada Miejska w Jutrosinie za priorytetowe na rok 2011 przyjmuje zadania z zakresu:

- ochrony zdrowia;
- działań na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych;
- przeciwdziałania patologiom społecznym;
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
- działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury;
- działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego;
- promocji gminy.

Organy pozarządowe zobowiązują się, że będą prowadzić wszystko zgodnie z prawem, a gmina zorganizuje na początku roku konkurs ofert.

Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: „14” za, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuje zatem uchwała Nr XLIII/200/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 października 2010 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 9
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2011.

Głos zajęła Pani Wiesława Krajka. Uwzględniając trzeźwość jako niezbędny warunek moralnego i materialnego dobra gminy przyjmuje się następujące cele gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

- minimalizację szkód spowodowanych nadużywaniem alkoholu oraz przeciwdziałanie problemom alkoholowym;
- budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami postępowania osób nadużywających alkoholu ( w szczególności przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie);
- wdrożenie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży.

Zadania gminy dotyczące realizacji programu:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez: współpracę z placówkami służby zdrowia w zakresie leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych; udzielanie rodzinom pomocy psychologicznej i prawnej; kierowanie osób uzależnionych na badania przez biegłego psychologa i psychiatrę w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia i ustalenia sposobu leczenia; sfinansowanie kosztów leczenia odwykowego pacjentów z terenu miasta i gminy.
- udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe – szczególnie pomocy psychospołecznej i prawnej oraz ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez: podejmowanie czynności zmierzających do leczenia osób uzależnionych, pomoc prawną i psychologiczną, budowanie lokalnej koalicji osób w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz edukację publiczną.
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży poprzez: kontynuowanie działalności świetlic środowiskowych przy szkołach podstawowych, dofinansowywanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy, prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych związanych z profilaktyką problemów uzależnień, szkolenie różnych grup zawodowych i społecznych w zakresie problematyki uzależnień, dofinansowywanie zakupu nowych elementów placów zabaw.
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
- podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie oskarżyciela publicznego.

Dziękuję Pani Wiesławie Krajce za przedstawienie programu.

Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia przedstawionego programu. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: „14” za, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuje zatem uchwała Nr XLIII/201/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 października 2010 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad. 10
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2011-2013.

Głos zajęła Pani Wiesława Krajka. Zjawisko narkomanii jest coraz bardziej niepokojącym problemem społecznym w Polsce. Dotyczy wszystkich grup społecznych, bez względu na region, wiek, wykształcenie i status finansowy. Konsekwencje narkomanii dotykają nie tylko jednostek, ujemnie wpływają także na życie społeczne, powodując szereg wymiernych strat ekonomicznych, zaprzepaszczenie wartości nie dających się przeliczyć na pieniądze. Rozpowszechnienie używania narkotyków w Polsce jest bardzo zróżnicowane. Są szkoły i miasta gdzie jakieś doświadczenia z narkotykami ma ponad 30% młodzieży szkolnej; istnieją takie, gdzie narkotyków praktycznie nie ma. Najbardziej popularnymi narkotykami są pochodne konopi (marihuana i haszysz). Doświadczenia z innymi środkami ma mniej niż dziesięć procent uczniów.
Analizując stan zagrożenia narkomanią na terenie Gminy Jutrosin oparto się o wyniki badań ankietowych. Zostały one przeprowadzone w 2009 roku wśród młodzieży uczącej się w wieku od 14 do 19 lat. Ogółem w badaniu wzięło udział 336 osób. 19 osób odpowiedziało twierdząco na pytanie czy miało kontakt z substancjami psychoaktywnymi. 10 osób badanych oświadczyło, ż 1 raz w miesiącu zażywa narkotyki, 2 osoby – że raz na tydzień, a jedna osoba – dwa razy w tygodniu. Poważnym problemem jest także zbyt duży dostęp młodych osób do używek, takich jak: alkohol, papierosy, leki uspokajające. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest zbyt duże przyzwolenie społeczne na to, by młodzi ludzie pili alkohol, palili papierosy.
Naszym celem głównym jest niedopuszczenie do rozwoju zjawiska narkomanii na terenie Gminy Jutrosin. Cele szczegółowe to:
- podniesienie wiedzy i świadomości osób odpowiedzialnych za wychowanie w zakresie właściwego rozpoznawania i przeciwdziałania zjawisku narkomanii i dopalaczy wśród dzieci i młodzieży;
- podniesienie poziomu wiedzy z zakresu uzależnień i zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym;
- zwiększenie dostępności do poradnictwa w sprawach uzależnień.

Dziękuję Pani Wiesławie Krajce za przedstawienie programu.

- p. Kozica – jak ma wyglądać szkolenie rodziców odnośnie narkotyków?

- p. Jernaś – na dzień dzisiejszy nie można sprzedawać dopalaczy na terenie całego kraju.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia przedstawionego programu. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: „14” za, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuje zatem uchwała Nr XLIII/202/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 października 2010 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad. 11
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2011.

Głos zajęła Pani Mirosława Domicz – Kierownik MGOPS w Jutrosinie. Prace społecznie użyteczne jest to nowa forma pracy, skierowana dla osób bezrobotnych. Obejmuje głównie prace porządkowe (na stadionie sportowym, boiskach szkolnych, placach zabaw, w budynkach świetlic wiejskich oraz na przyległych terenach), a także pomoc w pracach gospodarczych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Jutrosin.

Dziękuję Pani Mirosławie Domicz za głos.

Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2011. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: „14” za, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuje zatem uchwała Nr XLIII/203/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 października 2010 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad. 12
Podjecie uchwał zmieniających Plany Odnowy Miejscowości: Dubin, Rogożewo, Domaradzice, Szkaradowo, Janowo.

Głos zajął Pan Burmistrz – Pan Zbigniew Koszarek. Plany Odnów Miejscowości Dubin, Rogożewo, Domaradzice, Szkaradowo, Janowo zostały podjęte podczas sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie kilka miesięcy temu. Ale musimy nanieść w nich drobne poprawki, dlatego dzisiaj są te zmiany. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekty uchwał:
- Nr XLIII/224/2010 w sprawie: zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Dubin,
- Nr XLIII/225/2010 w sprawie: zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Rogożewo,
- Nr XLIII/226/2010 w sprawie: zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Domaradzice,
- Nr XLIII/227/2010 w sprawie: zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Szkaradowo,
- Nr XLIII/228/2010 w sprawie: zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Janowo.
Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionych projektów uchwał proszę o podniesienie ręki: „14” za, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuje zatem powyższe uchwały zostały przyjęte przez Radę jednogłośnie.

Ad. 13
Informacja o stopniu realizacji projektu systemowego „Mogę-Potrafię –Teraz”

Głos zajęła Pani Mirosława Domicz – Kierownik MGOPS w Jutrosinie. Przedstawiła informację o stopniu realizacji projektu systemowego „Mogę – Potrafię – Teraz” w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa 55 mieszkańców Powiatu Rawickiego korzystających ze wsparcia pomocy społecznej, bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, będących w wieku aktywności zawodowej w okresie od maja do listopada 2010r.

Informacja dotycząca realizacji projektu w Gminie Jutrosin

Rekrutacja prowadzona była od lutego do kwietnia 2010 roku. Informacje o projekcie przekazywane były przez pracowników socjalnych naszego Ośrodka oraz przez lokalne media. Ostatecznie do udziału w Projekcie zgłosiło się 10 osób – z tego 5 osób bezrobotnych oraz 5 osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne uczestniczyły: w kursie komputerowym, warsztatach zwiększających aktywność społeczno-zawodową, w spotkaniu z prawnikiem i psychologiem. W okresie do 28 sierpnia 5 osób niepełnosprawnych uczestniczyło w tygodniowych wczasach profilaktyczno-leczniczych, które odbywały się w Mielenie. Z kolei osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo korzystały z: kursu komputerowego, warsztatów z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, spotkań z psychologiem i prawnikiem. Osoby bezrobotne otrzymują także wsparcie w postaci zasiłków celowych. Od miesiąca sierpnia 2010r. 3 beneficjentów – 2 osoby bezrobotne i 1 osoba niepełnosprawna uczestniczą w kursie prawa jazdy kategorii B. W ramach projektu systemowego od 1 sierpnia 2010r. w MGOPS został zatrudniony pracownik socjalny. Otrzymaliśmy także środki na wyposażenie jednego stanowiska pracy. Dwóch pracowników socjalnych zostało przeszkolonych w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn. Zakończenie realizacji projektu i jego ocena planowane są na listopad i grudzień bieżącego roku.

Brak pytań ze strony Radnych.

Ad. 14
Informacja Przewodniczącego Rady oraz Burmistrza na temat oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych.

Głos zajął Pan Burmistrz – pan Zbigniew Koszarek. Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli Samorządowych, Dyrektor Ośrodka Kultury, Dyrektor Biblioteki Publicznej, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, Sekretarz, Skarbnik oraz z-ca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego złożyli w wymaganym ustawowo terminie, tj. do dnia 30 kwietnia 2010 roku oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Przekazałem je wraz z kopiami zeznań podatkowych PIT do analizy w zakresie zgodności zawartych w nich danych - Urzędowi Skarbowemu w Rawiczu. Na razie nie otrzymaliśmy żadnego pisma o stwierdzonych nieprawidłowościach.
Moje oświadczenie majątkowe złożyłem zgodnie z przepisami do rozpatrzenia Wojewodzie Wielkopolskiemu, który nie stwierdził w nim żadnych nieprawidłowości.

Głos zajął Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie – pan Stanisław Janiak. Wszyscy radni złożyli w wymaganym ustawowo terminie, tj. do dnia 30 kwietnia 2010 roku oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Przekazałem je wraz z kopiami zeznań podatkowych PIT do analizy w zakresie zgodności zawartych w nich danych - Urzędowi Skarbowemu w Rawiczu.
Moje oświadczenie majątkowe złożyłem zgodnie z przepisami do rozpatrzenia Wojewodzie Wielkopolskiemu, który nie stwierdził w nim żadnych nieprawidłowości.

Ad. 15
Interpelacje i zapytania

- p. Zuziak – na ulicy 22 stycznia – na skrzyżowaniu – firma, która robiła drogę powiatową Jutrosin – Dubin pozostawiła bardzo dużo dziur. Trzeba coś z tym zrobić.

- p. Burmistrz – jest to nasza droga, więc jak będą pieniądze to ją możemy naprawić, a droga powiatowa nie jest jeszcze odebrana, to wszelkie usterki będziemy zgłaszać;

- p. Zuziak – chodzi głównie o to skrzyżowanie;

- p. Grzywaczewski – kiedy będą zakładane te lampy?

- p. Burmistrz – w 2012 roku;

- p. Mikołajewski – po pierwsze to zapraszam na wieczornicę, która odbędzie się 9 listopada – będziemy na niej wspominać zmarłych; po drugie - nie dosyć, że zabrano nam posterunek, to jeszcze 3 policjanta – którego nam obiecano i jeszcze jedno – problem naszego Rynku – gdy zaprosimy jakiś gości to nie mają oni nawet gdzie zaparkować.

- p. Janiak – jeśli chodzi o policjanta, to nas wszystkich ta sprawa denerwuje, komendant powiatowy będzie zaproszony na ostatnią sesję – 9 listopada – to może nam coś wyjaśni. Jeśli natomiast chodzi o parking na Rynku – jest to temat, który trzeba poruszać.

- p. Burmistrz – parkingi będą później na tym podniesionym terenie przy zbiorniku retencyjnym;

- p. Kozica – czy są jakieś plany kanalizacji kolejnych wiosek?

- p. Burmistrz – obecnie Dubin jest na etapie przyłączania się. Dalej będą Domaradzice, Śląskowo, Sielec.

- p. Sobkowiak – Szkaradowo straciło połączenie PKS, bardzo mało autobusów teraz tu jeździ;

- p. Burmistrz – komunikacja PKS ogranicza przystanki, bo coraz mniej ludzi jeździ.

Brak więcej interpelacji i zapytań.

Ad. 16
Wolne głosy i wnioski

- p. Szymkowiak – 3 już raz wspominam o znaku drogowym do Szymonek;

- p. Mikołajewski – nie wiem czy będę obecny na ostatniej sesji, dlatego chciałbym podziękować wszystkim za współpracę podczas tej kadencji;

- p. Janiak – na stosowne podziękowania przyjdzie jeszcze czas.

Brak więcej wolnych głosów i wniosków.

Ad. 17
Zakończenie obrad

Na powyższym zakończono obrady XLIII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.


Protokołowała:                                                Protokół zatwierdził:

Katarzyna Zuziak                                            Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                 Stanisław Janiak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2010-11-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-11-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu