Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XLIII/200/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 października 2010 roku w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011r.

Uchwała Nr XLIII/200/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 października 2010 roku w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011r.

Numer uchwały: 200
Numer sesji: 43
Rok: 2010

Uchwała
Nr XLIII/200/2010

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 26 października 2010 roku


w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Jutrosin  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011r.

__________________________________________________________________

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala:

Program współpracy gminy Jutrosin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011. Program powstał przy udziale organizacji pozarządowych i innych podmiotów w trybie przeprowadzonych konsultacji

WSTĘP

Organizacje pozarządowe działające na terenie naszej gminy od wielu już lat skupiają najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli naszego środowiska. Są oni inicjatorami i realizatorami wielu przedsięwzięć, które wspomagają i uzupełniają Gminę w realizacji przypisanych jej w ustawie o samorządzie gminnym zadań. Włączenie podmiotów pozarządowych w system funkcjonowania gminy na zasadzie równego partnerstwa leży w interesie gminy i jej mieszkańców. Wyrazem dążenia Gminy do szerokiej współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest niniejszy program.

ROZDZIAŁ I
CELE PROGRAMU

§ 1
Celem programu jest:
• stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społeczności Gminy Jutrosin,
• zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
• określenie zasad, obszarów, kierunków i form wzajemnej współpracy.

ROZDZIAŁ II
PRZEDMIOT WSPÓŁPRACY

§ 2
Przedmiotem współpracy jest:
• realizacja zadań Gminy określonych w ustawach,
• podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców Gminy,
• określenie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspakajania.

ROZDZIAŁ III
FORMY WSPÓŁPRACY

§ 3
Współpraca pomiędzy Gminą Jutrosin a organizacjami pozarządowymi w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie będzie następować w formach:
1. Zlecania i wspierania wykonania zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2. Wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków poprzez:
publikowanie ważnych informacji na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie, przekazywanie przez organizacje informacji o przewidywanych lub realizowanych w 2011 roku zadaniach sfery publicznej, a których realizacja odbywa się
w oparciu o inne środki niż wynikające z powyższego programu, uzgadnianie kształtu zadań priorytetowych na kolejny rok budżetowy.
3. Konsultowanie projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji.
4. Tworzenie w miarę potrzeb zespołów zadaniowych o charakterze doradczym i inicjatywnym, w celu:
przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawach dotyczących działalności pożytku publicznego i wolontariacie, przygotowania opinii w sprawach związanych z programem współpracy, przygotowania sprawozdania z realizacji programu.
5. Inne formy wsparcia wypracowane i uzgodnione pomiędzy organem samorządu a organizacją pozarządową.

ROZDZIAŁ IV
ZASADY WSPÓŁPRACY

§ 4
1.)Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy z Organizacjami Pozarządowymi jest prowadzenie przez nie działalności na terenie Gminy Jutrosin lub na rzecz jej mieszkańców.
2.) Zlecenie realizacji zadań publicznych przez Gminę Jutrosin organizacjom, obejmuje w pierwszej kolejności te zadania, które Program określa jako zadania priorytetowe i odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia lub dane zadanie można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w przepisach odrębnych (w szczególności na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych, z zachowaniem porównywalności metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania).
3.) Otwarte konkursy ofert są ogłaszane i przeprowadzane w oparciu o przepisy ustawy i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze oraz kompetencje właściwego organu Gminy Jutrosin.

ROZDZIAŁ V
LISTA ZADAŃ PRIORYTETOWYCH

§ 5
Rada Miejska w Jutrosinie biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia, działalność organizacji pozarządowych, stan bazy i akceptację społeczną, za priorytetowe na rok 2011 przyjmuje zadania z zakresu:

1. Ochrona i promocja zdrowia:
promocja, profilaktyka oraz propagowanie aktywnych form życia, edukacja pro-zdrowotna.

2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, emerytów i rencistów:
integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem,
pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
realizacja programów służących aktywizacji osób starszych,
pomoc organizacjom zrzeszającym emerytów i rencistów w realizacji ich statutowych działań.

3. Przeciwdziałanie patologiom społecznym:
prowadzenia profilaktycznej i informacyjnej działalności z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom na terenie Gminy Jutrosin, realizacja programów w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży.

4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych między innymi poprzez:
utrzymanie i rozwój bazy sportowej oraz sportowo-rekreacyjnej,
prowadzenie zajęć sportowych w różnych dyscyplinach sportu w mieście i na terenie Gminy Jutrosin, organizację imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Jutrosin w szczególności zawodów sportowych, festynów i turniejów.

5.Działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji mające szczególnie na celu wzbogacenie oferty kulturalnej Gminy Jutrosin oraz promocję lokalnych twórców.

6. Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

7. Promocja Gminy – w tym podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania współpracy pomiędzy społeczeństwami.

8. Inne zadania mieszczące się w sferze zadań publicznych określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 6
Lista zadań informuje partnerów programu o podstawowych priorytetowych kierunkach działań w roku 2011, jednak nie stanowi jedynego kryterium podjęcia współpracy.
Do pozostałych kryteriów należą: wiarygodność, wykazana efektywność i skuteczność w realizacji założonych celów, nowatorstwo metod działania oraz posiadane zasoby.

ROZDZIAŁ VI
POSTANIOWIENIA KOŃCOWE

§ 7
Program przedstawia zasady współdziałania władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi w roku 2011.

§ 8
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych określi uchwała budżetowa Gminy Jutrosin na rok 2011.

§ 9
W celu przeprowadzonego otwartego konkursu ofert Burmistrz powołuje w drodze zarządzenia komisję konkursową.

§ 10
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 11
Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku. 

                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                  /Stanisław Janiak/
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2010-11-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-11-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu