Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół Nr 42/2010 z XLII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 24 września 2010 roku, o godz. 13:00 w Restauracji "Ratuszowa"

Protokół Nr 42/2010 z XLII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 24 września 2010 roku, o godz. 13:00 w Restauracji "Ratuszowa"

Numer dokumentu: 42
Rok: 2010

PROTOKÓŁ 42 / 2010

z XLII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 24 września 2010r., o godz. 13:00
w Restauracji „Ratuszowa” w Jutrosinie
_______________________________________________________________


Obecni na Sesji Radni:

1. Alcer Stanisław
2. Barteczka Mirosław
3. Domaniecki Józef
4. Grzywaczewski Bogusław
5. Horała Czesław
6. Janiak Stanisław
7. Kalka Walerian
8. Krzyżosiak Romuald
9. Lubiatowski Aleksy
10. May Jakub
11. Mikołajewski Ireneusz
12. Samol Szczepan
13. Wlekliński Andrzej
14. Wybierała Piotr
15. Zuziak Józef


Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1,2 do protokołu.

Otwarcia XLII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie – Pan Stanisław Janiak. Powitał gości: Pana Macieja Koźlika – Dyrektora WOKISS-u w Poznaniu, Pana Macieja Dudę – Prezesa Koncernu Mięsnego DUDA S.A., Pana Marcina Juskowskiego – v-ce Mistrza Polski Strażaków Ochotników STIHL ® TIMBERSPORTS ® Series, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza, Pana Sekretarza oraz Panią Skarbnik.
Przewodniczący Rady stwierdził, że w Sesji uczestniczy pełen skład Radnych, jest ona zatem władna obradować i podejmować w pełni prawomocne uchwały.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad Sesji:
1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2010.
4. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jutrosin.
5. Informacja o realizacji budżetu Miasta i Gminy za I półrocze 2010 roku oraz sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań inwestycyjnych.
6. Informacja Dyrektorów Samorządowych Szkół o prowadzonej działalności w roku szkolnym 2009/2010 ze szczególnym uwzględnieniem: osiągnięć dydaktycznych, stanu zagrożeń patologiami społecznymi, funkcjonowania systemu dowozu dzieci do szkół.
7. Omówienie spraw związanych z wywozem odpadów komunalnych na terenie Gminy Jutrosin.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie – Pan Stanisław Janiak oraz Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek wręczyli Panu Maciejowi Duda – gratulacje w związku z 20-leciem działalności PKM DUDA S.A. oraz Panu Marcinowi Juskowskiemu – wyrazy uznania za zdobycie tytułu v-ce Mistrza Polski Strażaków Ochotników STIHL® TIMBERSPORTS ® Series.

Stowarzyszenie WOKISS w Poznaniu wyróżniło również Burmistrza Zbigniewa Koszarka i jutrosiński samorząd z okazji jubileuszu XX - lecia Odrodzenia Samorządu Lokalnego w Polsce. Samorząd powinien od I kadencji należeć do stowarzyszenia, burmistrz pełnić nieprzerwanie stanowisko, a gmina aktywnie działać w WOKISS-ie, nie tylko w zakresie korzystania z jego usług, ale i jego współtworzenia. Te właśnie wymagania spełniły 22 gminy spośród 275 należących do stowarzyszenia. Wśród nich znalazła się gmina Jutrosin – dodał Pan Koźlik. I z tego wyłoniło się to wyróżnienie.

Po części oficjalnej przystąpiono do omawiania kolejnych punktów porządku obrad sesji.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie

W związku z tym, iż do protokołu z Sesji nie zgłoszono żadnych uwag – powyższy protokół przyjęto bez odczytywania. Jest on do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami

- prowadziłem rozmowy odnośnie zbiornika retencyjnego,
- brałem udział (wraz z Panią Krystyną Konieczną) w uroczystościach związanych z okazji 100- letniej rocznicy urodzin Pani J. Gawrońskiej;
- 22 sierpnia odbyły się Dożynki Powiatowe;
- brałem udział w zjeździe harcerzy (organizowanym przez panią Zofię Cichą);
- zakończono prace w Ostojach, prowadzone w ramach programu „Odnowa wsi”;
- podpisaliśmy wraz z Panią Skarbnik umowę odnośnie „Odnowy Wsi Jeziora”;
- brałem udział w „Dniach Kukurydzy” w Smolicach.
- brałem udział w zebraniach odnośnie funduszu sołeckiego oraz w posiedzeniach Komisji Stałych Rady.

Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2010.

Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów jak i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak przeczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję, zatem Uchwała Nr XLII/193/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 24 września 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2010 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.


Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jutrosin.

Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Uchwałę budżetową Rada Miejska uchwala przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego. Do czasu uchwalania uchwały budżetowej, jednak nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego, podstawą gospodarki finansowej gminy jest projekt uchwały budżetowej przedstawiony Radzie Miejskiej. Podjęcie uchwały budżetowej powinno być poprzedzone:
- przedstawieniem projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Burmistrza lub osobę przez niego wyznaczoną,
- odczytaniem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
- odczytaniem opinii komisji stałych rady przez jej przewodniczących lub wyznaczonych członków komisji,
- wyrażeniem stanowiska przez Burmistrza do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych oraz w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
- dyskusja nad wniesionymi propozycjami zmian, w tym autopoprawek do projektu budżetu i ich przegłosowanie,
- głosowaniem uchwały.

Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak przeczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję, zatem Uchwała Nr XLII/194/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 24 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jutrosin została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Po tym punkcie ogłoszono 10 minutową przerwę.
Obrady wznowiono od punktu 5.


Ad. 5
Informacja o realizacji budżetu Miasta i Gminy za I półrocze 2010 roku oraz sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań inwestycyjnych.

Głos zajął Pan Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek. Poinformował o procentowych wykonaniach budżetu w I półroczu 2010 roku. I tak też dochody budżetowe Miasta i Gminy Jutrosin wykonano w 50,36%. Dochody własne ogółem wykonano w 37,46%, jednakże np. wpływy z opłaty skarbowej wykonano w 44,22%, wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w 28,23%, wpływy z podatku od środków transportowych w 53,03%, a dochody z tytułu najmu i dzierżawy w 48,04%, natomiast wpływy z podatku rolnego w 54,00%. Na niskie wykonanie dochodów własnych wpływają dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe.
W dochodach podatkowych pobieranych przez Urzędy Skarbowe, w podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej wykonanie wynosi 30,43%, wykonanie podatku od czynności cywilnoprawnych wynosi 12,07%, natomiast podatek od spadków i darowizn wykonano w 5,06%. Najniższe wykonanie występuje w podatku dochodowym od osób prawnych, gdzie urzędy skarbowe w sprawozdaniach wykazują wykonanie (minus) 509.414,09 zł. Natomiast wykonanie w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 40,35%.

W poszczególnych działach kształtuje się to następująco:

- w dziale Rolnictwo i łowiectwo zrealizowano dochody w wysokości 84,63%;
- w dziale Leśnictwo zrealizowano dochody w wysokości 65,23%;
- w dziale Transport i łączność zrealizowano dochody w wysokości 100,00%;
- w dziale Gospodarka mieszkaniowa zrealizowano dochody w wysokości 47,42%;
- w dziale Administracja publiczna zrealizowano dochody w wysokości 48,61%;
- w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zrealizowano dochody w wysokości 96,47%;
- w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zrealizowano dochody w wysokości 34,54%;
- w dziale Różne rozliczenia zrealizowano dochody w wysokości 58,39%;
- w dziale Oświata i wychowanie zrealizowano dochody w wysokości 62,29%;
- w dziale Pomoc społeczna zrealizowano dochody w wysokości 43,81%;
- w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zrealizowano dochody w wysokości 76,08%;
- w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizowano dochody w wysokości 59,65%;
- w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zrealizowano dochody w wysokości 72,57%.

Należności pozostałe do zapłaty, zaległości w podatkach pobieranych przez Urzędy Skarbowe oraz nadpłaty to kwoty 42.493,94 zł. oraz 449.273,59 zł. W okresie sprawozdawczym na zaległości podatkowe wystawiono 293 upomnienia i 107 tytułów egzekucyjnych.
Dotacje wpływają regularnie.

Brak pytań ze strony Radnych odnośnie dochodów.

Wydatki budżetowe Miasta i Gminy Jutrosin zostały zrealizowane w I półroczu 2010 roku w 50,59%, ale w poszczególnych działach z uwagi na zakres i rodzaj zadań kształtują się następująco:

- w dziale Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano środki w 45,89%;
- w dziale Transport i łączność wydatkowano środki w 81,16%;
- w dziale Turystyka wydatkowano środki w 0%;
- w dziale Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano środki w 23,91%;
- w dziale Działalność usługowa wydatkowano środki w 99,63%;
- w dziale Administracja publiczna wydatkowano środki w 42,76%;
- w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatkowano środki w 57,57%;
- w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano środki w 58,16%;
- w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wydatkowano środki w 41,87%;
- w dziale Obsługa długu publicznego – wydatkowano środki w 47,40%;
- w dziale Oświata i wychowanie wydatkowano środki w 57,63%;
- w dziale Ochrona zdrowia wydatkowano środki w 49,33%;
- w dziale Pomoc społeczna wydatkowano środki w 42,42%;
- w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano środki w 62,77%;
- w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano środki w 50,56%;
- w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano środki w 30,07%.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2010r.

- emisja obligacji komunalnych przez Bank DnB NORD O/Rawicz z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej Dubin – Zaborowo i przez wieś Zaborowo oraz budowę drogi gminnej Bielawy w kwocie 2.000.000,00 zł.
Pozostało do wykupu – w roku 2010 kwota 400.000,00 zł.
w roku 2011 kwota 200.000,00 zł.

- kredyt w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie z przeznaczeniem na budowę drogi w miejscowości Szymonki w kwocie 700.000,00 zł.
Kredyt został spłacony.

- kredyt w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej osiedle Jutrosin w kwocie 700.000,00 zł.
Pozostało do spłaty – w roku 2010 kwota 175.000,00 zł.
w roku 2011 kwota 262.500,00 zł.

- kredyt w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie z przeznaczeniem na rozbudowę Gimnazjum w Jutrosinie w kwocie 500.000,00 zł.
Pozostało do spłaty – w roku 2010 kwota 125.000,00 zł.
w roku 2011 kwota 250.000,00 zł.

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dubin w kwocie 3.000.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym podpisano 2 umowy:

- umowa o pożyczkę na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu na finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji objętej PROW – projekt „Kształtowanie centrum wsi Ostoje wraz z remontem świetlicy wiejskiej” – kwota 396.336,00 zł.

- umowa o emisję obligacji przez Bank DnB NORD S.A. w Warszawie na łączną kwotę 4.000.000,00 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu obligacji, zaciągniętych kredytów i pożyczki na dzień sprawozdawczy wynosi – 6.498.565,58 zł.

W okresie sprawozdawczym nie udzielono poręczeń i gwarancji.

Do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za I półrocze 2010 roku dołączono informację o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze samorządowych instytucji kultury: Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jutrosinie i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Brak pytań ze strony Radnych odnośnie wydatków.

Cała informacja odnośnie wykonania budżetu Miasta i Gminy za I półrocze 2010 roku stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 6
Informacja Dyrektorów Samorządowych Szkół o prowadzonej działalności w roku szkolnym 2009/2010 ze szczególnym uwzględnieniem: osiągnięć dydaktycznych, stanu zagrożeń patologiami społecznymi, funkcjonowania systemu dowozu dzieci do szkół.

Głos zajął Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jutrosinie – Pan Waldemar Swornowski. Średnia szkoły z zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2009/2010 wyniosła 4,06. Frekwencja na zajęciach: 94,64%. 48 z klas IV-VI otrzymało średnią z ocen 4,75 i więcej otrzymując świadectwo z wyróżnieniem. Dwoje uczniów nie otrzymało promocji do klasy V i VI. W roku szkolnym 2009/2010 Szkoła Podstawowa w Jutrosinie osiągnęła ze sprawdzianu po klasie VI wynik 23,67 pkt w przeliczeniu na ucznia. Dla porównania: województwo - 23,67, powiat – 23,55. Jest to wynik dobry, należy zaznaczyć, że na 53 uczniów klas VI – dwoje posiadało orzeczenie a 8 – opinie o dostosowaniu wymagań. Po analizie wyników na podstawie wytycznych CKE w Warszawie należy stwierdzić, że szkoła osiągnęła wynik średni czyli piąty w dziewięciostopniowej skali staninowej, gdzie 1 to najniższy a 9 najwyższy.
W szkole obserwuje się bardzo duże zaangażowanie w organizację i udział w konkursach przedmiotowych i interdyscyplinarnych. Owocem tego są osiągnięcia uczniów na różnych szczeblach konkursowych.
Szkoła jako jedna z dwudziestu w Polsce otrzymała tytuł „Szkoły Humanitarnej”, IV miejsce w powiecie w konkurencjach sportowych, po trzech szkołach podstawowych w Rawiczu, które uzyskały przewagę dzięki zawodom w pływaniu, wynik sprawdzianu po klasie VI równy wynikiem wojewódzkim.
Na terenie szkoły nie odnotowano przypadków kradzieży, pobić skutkujących uszczerbkiem na zdrowiu, wymuszeń czy przypadków znęcania się. Szkoła jest wolna od narkotyków. Nie odnotowano także opuszczania zajęć czy wagarów. W tym zakresie istnieje ścisła współpraca pomiędzy wychowawcami, pedagogiem szkolnym dyrekcją oraz rodzicami. Jako szkoła orientujemy się w sytuacji rodzinnej oraz materialnej uczniów. W miarę możliwości oraz posiadanych środków staramy się zapewnić pomoc uczniom z rodzin wielodzietnych, ubogich czy też dotkniętych bezrobociem rodziców. Współpracujemy z jednostkami wspierającymi szkołę w zapewnieniu opieki i pomocy uczniom takim jak Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W roku szkolnym 2009/2010 uczniowie dowożeni byli do szkoły przez firmę p. Kosmacza.

Cała informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Brak pytań ze strony Radnych.

Głos zajął Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dubinie – Pan Dariusz Stachowiak. W minionym roku szkolnym średnia ocen z zajęć edukacyjnych uczniów klas IV-VI wyniosła 4,02. Do klasy szóstej uczęszczało 25 uczniów. 24 z nich ukończyło szkołę podstawową w terminie, natomiast 1 zdawał egzamin poprawkowy z języka angielskiego, który zdał w sierpniu. 3 uczniów ukończyło szkołę z wyróżnieniem. Wszyscy uczniowie klas I-V uzyskali promocję do klasy programowo wyższej, spośród uczniów klas IV-V 9 uzyskało promocję z wyróżnieniem, natomiast spośród uczniów klas I-II 21 zasłużyło na miano „Wzorowego ucznia”. 8 uczniów otrzymało ocenę wzorową, 1 – ocenę naganną. W kwietniu 25 uczniów klasy szóstej przystąpiło do sprawdzianu po szkole podstawowej. Wynik 21,6 pkt był o wiele lepszy niż w roku 2009, ale jeszcze odbiega od naszych oczekiwań. Średnia frekwencja uczniów na zajęciach przedstawiała się w sposób następujący: nauczanie zintegrowane – 95,27%, klasy IV-VI – 93,75%, szkoła – 94,51%. Najwyższą frekwencję miała klasa III, a najniższą klasa V. Największy procent nieobecności wynika z choroby uczniów.
Nie odnotowano wagarów wśród uczniów. W roku szkolnym 2009/2010 na terenie szkoły nie odnotowano żadnych pobić skutkujących uszczerbkiem na zdrowiu. Szkoła wolna jest do narkotyków. Nie odnotowano także przypadków notorycznego opuszczania zajęć czy wagarów.

Cała informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Brak pytań ze strony radnych.

Głos zajął Dyrektor Gimnazjum w Jutrosinie – Pan Andrzej Musielak. W związku z rozbudową szkoły radykalnie poprawia się baza dydaktyczna i socjalna szkoły. Mimo utrudnień w funkcjonowaniu szkoły, postęp w rozbudowie wyprzedzający harmonogram prac budowlanych umożliwił od 1 lutego 2010 r. korzystanie z wewnętrznych sanitariatów i części pomieszczeń.
W roku szkolnym 2009/2010 klasyfikowanych było 150 uczniów, z czego 139 zostało promowanych, natomiast 11 - nie. Wynik z egzaminu gimnazjalnego: w bloku humanistycznym wyniósł – 27,1 (niżej średni), w bloku matematyczno-przyrodniczym 20,1 (średni), natomiast w bloku j. niemiecki – 29 (średni). Spełnienie oczekiwań uczniów i ich rodziców potwierdzają przyjęcia i kontynuacja nauki w szkołach ponadgimnazjalnych. W większości są to licea ogólnokształcące i technika.
Gimnazjum w Jutrosinie odniosło spore sukcesy sportowe: piłka plażowa, siatkowa ręczna oraz lekka atletyka.
System dowozów powiązany jest ze szkołą podstawową. Dla uczniów przyjeżdżających już o godz. 7:00 zorganizowano opiekę świetlicową. Odwozy zostały dostosowane do kończenia lekcji. Przewoźnik zapewnił konwojenta dla opieki nad uczniami dowożonymi.
Na podstawie przeprowadzonych badań i monitoringu nie zauważa się zjawisk związanych z zagrożeniami patologiami społecznymi.

Cała informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Brak pytań ze strony Radnych.

Głos zajęła Dyrektor Zespołu Szkół w Szkaradowie – Pani Irmina Gilicka – Zalas. Wprowadziliśmy w naszej szkole nową podstawę programową do klasy I szkoły podstawowej i gimnazjum, skutecznie realizowaliśmy dotychczasową podstawę programową w celu dalszej poprawy poziomu nauczania, pracowaliśmy nad dalszą poprawą wyników egzaminów zewnętrznych, sukcesywnie wspomagaliśmy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, pracowaliśmy nad skutecznym nauczaniem języków obcych oraz nad podniesieniem wyników klasyfikacji sportowej. Dokonaliśmy aktualizacji prawa wewnątrzszkolnego według zmiany i nowelizacji prawa oświatowego. Pracowaliśmy nad zwiększeniem poczucia bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą.
Podczas sprawdzianu po klasie VI uzyskaliśmy wynik 21,96. Zdecydowanie najtrudniejszą z umiejętności w naszej szkole okazało się wykorzystanie wiedzy w praktyce.
Podczas egzaminu gimnazjalnego z części humanistycznej uzyskaliśmy wynik
28,09 (niżej średni), z części matematyczno – przyrodniczej – 22,70 (średni), z j. angielskiego – 27,91 (średni).
Dowozy obejmują dzieci zamieszkałe w miejscowościach: Ostoje, Janowo, Jeziora, Paradowo, Dubin, Borek, Domaradzice, Śląskowo, Zaborowo. Czas dowozu trasami wszystkich uczniów obejmuje ok. 45 minut
W klasach I gimnazjum została przeprowadzona ankieta na temat bezpieczeństwa w szkole: 66% uczniów czuje się w szkole bezpiecznie, 14% doświadczyło w szkole wymuszania pieniędzy, kradzieży lub pobicia – zdarzały się przypadki zastraszania, wyśmiewania lub poniżania oraz namawiania do palenia papierosów. Uczniowie po zgłoszeniu sprawy nauczycielowi uważają, że sytuacja ulega poprawieniu. 2/3 uczniów uznaje, że nie ma miejsc niebezpiecznych w szkole.
Zapewniamy dożywianie, zorganizowaliśmy bank podręczników dla klasy I gimnazjum. Wychowawczynie na bieżąco przekazywały informację o możliwości pomocy socjalnej dla uczniów. Bardzo dobrze układała się w bieżącym roku współpraca z rodzicami. Zrealizowaliśmy w pełnym zakresie działania związane z promocją szkoły w środowisku.

Cała informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Brak pytań ze strony radnych.

Głos zajęła Zastępca Dyrektora Zespołu Szkól im. Jana Pawła II w Jutrosinie – Pani Hanna Erber – Nowak. W roku szkolnym 2009/2010 mury szkoły opuściło 49 licealistów. Prawie wszyscy przystąpili do egzaminu maturalnego i wybierają się do szkół wyższych, pomaturalnych i policealnych. Odeszło także 65 absolwentów ZSZ, z których wielu zamierza kontynuować naukę w szkołach uzupełniających, by ostatecznie zdobyć średnie wykształcenie.
Do egzaminu maturalnego przystąpiło 49 absolwentów. Część ustną zdali wszyscy – 100%, część pisemną nie zdała jedna osoba – tj. 98%. Z kolei do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przystąpiło 19 absolwentów, w następujących zawodach: kucharz małej gastronomii – 12 absolwentów, sprzedawca – 2 absolwentów, rolnik – 5 absolwentów. Ostateczny wynik egzaminu – 94, 74%.
Zapewnialiśmy stały dostęp do pedagoga szkolnego. Zorganizowaliśmy spotkania z rodzicami, organizowaliśmy apele szkolne. Praca dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza była poddana wnikliwemu monitoringowi.
Oprócz tego celem jak najpełniejszego przygotowania uczniów do czekających ich zadań w społeczeństwie dorosłym zorganizowano szereg zajęć dodatkowych, w których brali udział, a niejednokrotnie sami pod okiem nauczycieli je organizowali: uczestnictwo w zespole „Ars Nova”, w zajęciach sportowych, w zajęciach w zespole recytatorskim, w redagowaniu Gazetki Szkolnej „Kujon”, uczestnictwo w kółkach przedmiotowych, w konkursach, olimpiadach i zawodach, a także w organizacji różnych uroczystości szkolnych, np. Dnia Edukacji Narodowej, Święta Niepodległości, Konstytucji 3 Maja czy pożegnania absolwentów.
Zapewnialiśmy także stałe kontakty z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, czy z Powiatowym Urzędem Pracy w Rawiczu i Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lesznie – w celu prowadzenia preorientacji zawodowej.
Całokształt pracy i działalności szkoły, nie tylko w minionym roku szkolnym, ale i w latach wcześniejszych, złożyły się na to, że jest ona postrzegana i oceniona jako szkoła o wysokiej jakości pracy, bezpieczna i przyjazna uczniom.

Cała informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Brak pytań ze strony radnych.

Ad. 7
Omówienie spraw związanych z wywozem odpadów komunalnych na terenie Gminy Jutrosin.

Głos zajął Pan Dariusz Lehmann – Prezes Zarządu Eko Skórtex Gizałki. Firma powstała w 2003 roku z myślą o Państwu i dla Państwa. Prowadzimy działalność w zakresie wywozu odpadów komunalnych stałych. Usługi w powyższym zakresie prowadzimy zarówno dla klientów indywidualnych jak i również podmiotów gospodarczych. Odbiór i transport odpadów wykonujemy w sposób ekologiczny i nowoczesny specjalistycznym sprzętem mając na uwadze dobro środowiska z uwzględnieniem wygody i korzyści dla naszych klientów. Wyposażamy klientów w pojemniki plastikowe na kółkach o pojemności 60l, 80l, 120l, 140l, 180l, 240l, 360l, 1100l. Firma Eko-Skórtex stosuje szeroką gamę pojemników, aby dopasować wielkość pojemnika do potrzeb każdego klienta. Zapewniamy możliwość bezpłatnej wymiany pojemnika, stwarzamy możliwość bezpłatnej zbiórki surowców wtórnych na życzenie klienta, bezpłatnie dajemy worki na szkło, plastik i puszkę-metal, makulaturę oraz bezpłatnie odbieramy posegregowane odpady. Prowadzimy odbiór odpadów wielkogabarytowych, tzn. stare szafy, tapczany itp. Jak również zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny tzn. lodówka, pralka itp., odpady te od indywidualnych klientów odbieramy bezpłatnie. Opróżniamy również pojemniki, które są własnością klienta.
Cały czas jednak edukacja na ten temat wśród mieszkańców jest trudna. Dochodzą nas słuchy, że mieszkańcy są niezadowoleni, bo ceny cały czas idą do góry. Ale tak to niestety jest, np. koszty składowania śmieci w lutym tego roku wyniosły już 160 mln zł. Na przyszły rok przypuszczalnie też będą podwyżki, ale tak jest niestety ze wszystkim. Minimalny procentowy narzut jest wówczas przerzucany na klienta, a reszta to jest nasza strata.
Mieszkańcy nie mogą się również kierować tym, że np. w innej gminie ceny proponowane przez naszą firmę są niższe niż u was. Tak było, np. w gminie Pępowo, gdzie od niedawna dopiero wprowadziliśmy segregację śmieci, dlatego początkowo można było tą cenę troszkę obniżyć. Powinniśmy mobilizować mieszkańców do segregowania śmieci u źródła. Sprawi to, że do pojemnika trafi nawet o 50% mniej odpadów. Można będzie wtedy zmniejszyć pojemnik i zapłacić mniej.

- p. Grzywaczewski – ale przy takiej różnicy ceny (czyli prawie o 50%) pomiędzy Jutrosinem a Pępowem, to jest według mnie coś nie tak;

- p. Lehmann – jesteśmy na chwilę obecną na etapie tworzenia gospodarki w całym kraju. Jeżeli marszałkowska opłata pójdzie w górę, to my również musimy podnieść cenę. Jak już mówiłem wcześniej gmina Pępowo nie miała selektywnej zbiórki u źródła. Na dzisiaj też u nich cena poszła do góry. Musimy ceny podnosić w miarę selektywnie, żeby nie tracić klientów.

- p. Krzyżosiak – jeżeli nie było by to problemem można by wyrzucać te odpady w jedno miejsce;

- p. Lehmann – na gminę Jutrosin na następny rok, w związku z coraz większą produkcją śmieci, zaplanowane jest częstsze odbieranie odpadów ( w tym 2 razy w roku odbiór odpadów takich jak np. telewizor czy pralka);

- p. Krzyżosiak – czy np. osoby samotne, którym nie potrzebny jest cały pojemnik mogłyby mieć wspólny na 2-3 osoby;

- p. Lehmann – jeżeli będzie stosowny zapis w uchwale, to nie widzę problemu, my natomiast nie możemy stosować samowolki;

- p. Grzywaczewski – firma Gizałki była kiedyś najtańsza, a teraz niestety jest najdroższa;
- p. Lehmann – nasza firma jest proekologiczna, samochody, którymi się poruszamy nie zatruwają środowiska spalinami ( koszt zakupu takiego samochodu to kwota około 500 tys. zł.);

- p. Samol – moja rodzina segreguje śmieci, jest ich mniej, a płacimy cały czas tę samą kwotę;

- p. Lehmann – to trzeba wystosunkować pismo o zmianę pojemnika na mniejszy.

Brak więcej pytań.

Ad. 8
Interpelacje i zapytania

- p. Wlekliński – ile złożonych jest w Gminie wniosków powodziowych, bo wychodzi na to, że te wioski co ucierpiały najwięcej dostaną najmniej;

- p. Burmistrz – każdy sołtys wiedział o tym, że przyjmowaliśmy wnioski o szacowanie strat, działała specjalnie powołana komisja i każdy złożony wniosek był poddany weryfikacji;

- p. Owczarek – ale z tego co wiem dużo gospodarstw nie poniosło strat, ale wniosek taki złożyło i to jest niesprawiedliwe.

Brak więcej interpelacji i zapytań.

Ad. 9
Wolne głosy i wnioski

- p. M. Jędrkowiak – od 1 października zaczyna działać na terenie Gminy Jutrosin Uniwersytet Trzeciego Wieku, 30 września odbędzie się uroczysta inauguracja w Rawiczu. Z naszej Gminy zapisanych jest 25 osób, które to będą pracować w sekcjach i klubach ( m.in. historycznym, rolniczym, rekreacyjnym, plastycznym, podróżnika);

- p. Wł. Jędrkowiak – jest plan powstania pogotowia ratunkowego w Jutrosinie na lata 2011-2013. Byłoby to pogotowie z ratownikami – bez lekarza. Trzeba mieć to na pulsie, żeby ta karetka w roku 2013 trafiła do Jutrosina. Trzeba tego pilnować. Postanowiłem, że będę w tej sprawie zbierać podpisy wśród mieszkańców, a na początku następnego roku przekaże je dalej stosownym władzom.

Brak więcej wolnych głosów i wniosków.

Ad. 10
Zakończenie obrad             

Na powyższym zakończono obrady XLII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:                                               Protokół zatwierdził:

Katarzyna Zuziak                                          Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                 Stanisław Janiak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2010-10-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-10-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu