Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XLII/194/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 24 września 2010 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jutrosin

UCHWAŁA NR XLII/194/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 24 września 2010 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jutrosin

Numer uchwały: 42
Numer sesji: 194
Rok: 2010

UCHWAŁA NR XLII/194/2010
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 24 września 2010 roku

w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jutrosin
___________________________________________________________________


      Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. ) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1.


1.W celu opracowania projektu budżetu Gminy, Burmistrz w terminie do 30 września wydaje zarządzenie w sprawie opracowania materiałów planistycznych na kolejny rok budżetowy przez podległe gminie jednostki organizacyjne, uwzględniając w nim między innymi:
1)ustalenia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy,
2)prognozowaną stopę inflacji,
3)prognozowany wzrost przeciętnego wynagrodzenia,
4)termin składania materiałów planistycznych przez kierowników jednostek.
2.Wraz ze składanymi materiałami planistycznymi kierownicy jednostek organizacyjnych przedstawiają objaśnienia do planowanych dochodów i wydatków.

§ 2.

1.Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami sporządza się w szczegółowości określonej przepisami ustawy o finansach publicznych z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4.
2.Załącznik do projektu uchwały budżetowej o dochodach sporządza się w szczegółowości do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej.
3.Załącznik do projektu uchwały budżetowej o wydatkach sporządza się z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, w szczegółowości działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej.
4.Pozostałe załączniki do projektu uchwały budżetowej sporządza się w szczegółowości określonej w ust. 2 i 3, jeśli inne przepisy nie stanowią inaczej.

§ 3.

Skarbnik Gminy na podstawie zebranych materiałów informacyjnych i planistycznych, o których mowa w § 1 oraz przedstawionych przez właściwe organy informacjach o wysokości planowanych kwot subwencji, dotacji oraz udziałów w podatkach opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu.

§ 4.

1.Burmistrz na podstawie materiałów przygotowanych przez Skarbnika opracowuje w terminie do dnia 15 listopada każdego roku projekt budżetu na rok następny.
2.Do projektu budżetu sporządza się uzasadnienie zawierające w szczególności:
1)w zakresie dochodów - omówienie poszczególnych źródeł dochodów,
2)w zakresie wydatków - omówienie poszczególnych rodzajów wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych,
3)w zakresie przychodów i rozchodów – omówienie źródeł przychodów oraz planowanych do spłaty zobowiązań z lat poprzednich.
3.Wraz z projektem budżetu przedkłada się informację o sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach.

§ 5.

Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi Burmistrz przedkłada w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 6.

1.Przewodniczący Rady Miejskiej nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu budżetu, przesyła projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz mate¬riałami informacyjnymi do zaopiniowania stałym komisjom Rady. Jednocześnie Przewodniczący Rady określa planowany termin sesji na której uchwalany będzie budżet.
2.Komisje Rady w terminie 14 dni od otrzymania projektu, lecz nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem sesji budżetowej, odbywają posiedzenia, na których formułują pisemne opinie o projekcie budżetu.
3.Bez zgody Burmistrza Komisja nie może wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu.
4.Przewodniczący Rady po otrzymaniu opinii z komisji przekazuje je niezwłocznie Burmistrzowi.

§ 7.

1.Burmistrz może z własnej inicjatywy oraz na podstawie wniosków zawartych w opiniach komisji zaproponować autopoprawki do przedłożonego Radzie projektu uchwały budżetowej.
2.W przypadku nieuwzględnienia przez Burmistrza wniosków zawartych w opiniach komisji, Burmistrz zobowiązany jest przedstawić stanowisko w sprawie nieuwzględnionych wniosków.

§ 8.

Uchwałę budżetową Rada Miejska uchwala przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.

§ 9.

Do czasu uchwalenia uchwały budżetowej, jednak nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego, podstawą gospodarki finansowej gminy jest projekt uchwały budżetowej przedstawiony Radzie Miejskiej.


§ 10.

Podjęcie uchwały w sprawie budżetu winno zostać poprzedzone:
1)przedstawieniem projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Burmistrza lub osobę przez niego wyznaczoną,
2)odczytaniem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.
3)odczytaniem opinii komisji stałych rady przez jej przewodniczących lub wyznaczonych człon¬ków komisji,
4)wyrażeniem stanowiska przez Burmistrza do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych oraz w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
5)dyskusja nad wniesionymi propozycjami zmian, w tym autopoprawek do projektu budżetu i ich przegłosowanie,
6)głosowaniem uchwały.

§ 11.

Traci moc Uchwała Nr XLI/194/2006 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 24 października 2006 r. w sprawie: procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych dotyczących opracowania projektu budżetu.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie
                                                                 /Stanisław Janiak/
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2010-10-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-10-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu